close
تبلیغات در اینترنت
پایان نامه بررسی توزیع فضایی کانون های جرم خیز در سطح محلات شهر یزد
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
پایان نامه بررسی توزیع فضایی کانون های جرم خیز در سطح محلات شهر یزد
  • بازدید : (162)
پایان نامه بررسی توزیع فضایی کانون های جرم خیز در سطح محلات شهر یزد

پایان نامه کامل و جامع با موضوع بررسی توزیع فضایی کانون های جرم خیز در سطح محلات شهر یزد

دانلود پایان نامه بررسی توزیع فضایی کانون های جرم خیز در سطح محلات شهر یزد

پایان نامه 
توزیع فضایی
کانون های جرم خیز
GIS
محلات شهر یزد
دسته بندی طرح ،پروژه،تحقیق،word،ppt شهرسازی
فرمت فایل doc
حجم فایل 2925 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 150

چکیده

یكی از ویژگی های مهم قرن بیستم تراكم جمعیت در شهرها، جدایی گزینی اقتصادی – اجتماعی در دامن شهرها و شكل گیری و گسترش جرائم شهری است. با اهمیتی كه امروزه در برنامه ریزی های اجتماعی برای پیشگیری قائل هستند، سیاست ها و برنامه ریزی های مربوطه با دقت قابل توجهی در زمینه كنترل جرائم و بزهكاری ها، تاكید بر زمینه ها و بسترهای شكل گیری آنها در جامعه دارد. این پژوهش به بررسی و تحلیل کانون های جرم خیز در سطح محلات شهر یزد می پردازد تا با شناخت عوامل موثر در شکل گیری انواع جرائم به ارائه راه حل های موثر در کاهش انواع جرائم بپردازد. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری 42 محله شهری است اطلاعات مورد نیاز از هر محله 50 پرسشنامه به روش تصادفی و 10 پرسشنامه به روش کوکران از زندانیان شهر یزد جمع آوری شده است. تحلیل زمانی ارتکاب جرائم نشان می دهد از ساعت 00:00 تا 07:00 محیط با مقدار غلظت جرم 5-0 کاملأ دارای وضعیت محیطی آرامی است.  اما از ساعت 07:00 به بعد رشد فزایند ی لكه های جرمكاملا ملموس است، به طوری كه در بازه زمانی 09:00 تا 14:00 لكه های وسیع جرم با مقدارهایمتفاوت دیده می شود كه در این میان مراكز ثقل جرم كه نقاط بحرانی این گراف خوانده می شوند. مركز متوسط كل جرایم تقریباً منطبق با بخش مركزی شهر می باشد. به نظر می رسد علت این استقرار،قرارگیری نقاط جرم در بخش شمالی و جنوبی در امتداد خیابان امام، خیابان 17 شهریور و امتداد بلوار جمهوری باشد. جهت بیضی انحراف معیار در جرائم حمل مواد مخدر نسبت به كل جرایم با كمی تمایلبه سمت جنوب شرق و شمال غربی و شرق كشیده می شود.  میزان شاخص نزدیك ترین همسایه درپراكندگی نقاط مربوط به انواع جرائم مواد مخدر در شهر 068/0 است. براساس این مقدار و با در نظرگرفتن ارزش Z، پراكندگی نقاط مربوط به این جرایم در شهر توزیع خوشه­ای كامل دارد. ضریب همبستگی چندگانه که با علامت R نشان داده شده است برابر با 872/0 می باشد. این ضریب رابطه بین تراکم جمعیت و ارتکاب انواع جرائم را تایید می نماید. یعنی به ازای افزایش در میزان تراکنم جمعیت و ساختار کالبدی نامناسب، ارتکاب انواع جرائم در سطح محلات شهر یزد نیز افزایش می یابد. نتایج تحلیل مسیر نشان می دهد کاربری های مخروبه، مسکونی، شبکه معابر و تجاری بیشترین میزان ارتکاب انواع جرائم را شامل شده اند در حالی که کاربری های مذهبی و فرهنگی به ترتیب با 021/0 و 121/0 کمترین میزان ارتکاب انواع جرائم را شامل شده اند. در نهایت برای کاهش انواع جرائم راه کارهای کلان و خرد ارائه شده است.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

فصل اول: طرح تحقیق

 

1-1- طرح مسئله

 

2-1- اهداف تحقیق

 

3-1- فرضیات پژوهش

 

4-1- مواد و روش

 

1-4- آزمون های آماری اولیه

 

2-4- روش های گرافیکی نمایش کانون های جرم خیز

 

3-6- روش های درون یابی

 

5-1- پیشینه تحقیق

 

6-1- ضرورت انجام پژوهش

 

7-1- خلاصه فصل اول

 

فصل دوم: ادبیات و مبانی نظری تحقیق

 

2- مقدمه

 

1-2- نظریات مكانی جرایم شهری

 

2-2 - دیدگاه بوم شناسی شهری

 

3-2-  بوم شناسی تطبیقی و آسیب های شهری

 

4-2- نظریات بوم شناختی جرایم شهری

 

5-2- جرم شناسی محیطی

 

6-2-  نظریه ارتباط جرم با تراكم جمعیت

 

7-2-  نظریه سفر مجرمانه

 

8-2- نظریه طراحی در برابر جرم

 

9-2- پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی (CPTED)   

 

10-2- مبانی نظریه فرصت

 

1-10-2- دیدگاه فعالیت روزمره

 

2-10-2- نظریه الگوی جرم

 

3-10-2- دیدگاه انتخاب معقول

 

11-2-  فضای مقاوم در برابر بزهكاری

 

12-2- پنجره های شكسته

 

13-2- دیدگاه فرصت بزهكاری

 

1-13-2- رویكرد انتخاب منطقی

 

2-13-2- رویكرد فعالیت روزمره

 

14-2- كانون های جرم خیز

 

1-14-2- تحلیل زمانی كانون های جرم خیز

 

2-14-2- عوامل مؤثر در شكل گیری كانون های جرم خیز

 

3-14-2- سطوح تحلیل كانو نهای جرم خیز

 

15-2- نتیجه گیری

 

فصل سوم: تحلیلی بر وضعیت موجود شهر یزد و محلات آن

 

3- مقدمه

 

1-3- بررسی ویژگی های طبیعی شهر یزد

 

1-1-3-  موقعیت‌ جغرافیایی محدوده مورد مطالعه‌

 

2-1-3- وضعیت‌ توپوگرافی‌، زمین‌ شناسی‌ و ژئومورفولوژی‌

 

3-1-3-  اقلیم شهر یزد

 

4-1-3- منابع‌ آب‌

 

2-3-  تاریخچه شهر یزد

 

3-3- ویژگیهای اجتماعی- جمعیتی شهر یزد

 

1-3-3-  تعداد و رشد جمعیت‌

 

2-3-3- ساختار سنی‌ و جنسی‌ جمعیت‌

 

3-3-3- بررسی روند مهاجرت در شهر یزد

 

3-3-3- پراكنش جمعیت در مناطق شهر یزد

 

3-3-3- پراكنش جمعیت در محلات شهر یزد

 

4-3-3- جایگاه‌ جمعیتی‌ شهر یزد

 

5-3-3- پیش‌بینی و آینده‌نگری‌ جمعیت‌ شهر یزد  تا افق‌ 1400

 

4-3- ویژگی‌های‌ اقتصادی‌ شهر یزد

 

1-4-3- نیروی‌ كار

 

2-4-3-  ساختار اشتغال‌

 

3-4-3- روند اشتغال‌زایی‌

 

       4-4-3-  جمعیت‌ فعال‌، شاغل‌ و بیكار

 

5-3-  بررسی کاربری اراضی شهر یزد

 

1-5-3- امکانات آموزشی

 

2-5-3- خدمات تاریخی – جهانگردی و مذهبی

 

3-5-3- خدمات تولیدی- صنعتی و تجاری

 

4-5-3- خدمات نیروی انتظامی

 

5-5-3-  فضای سبز شهری

 

6-5-3- خدمات بهداشتی – درمانی

 

7-5-3- فضاهای ورزشی و تفریحی

 

8-5-3- تاسیسات و تجهیزات شهری

 

6-3- خلاصه فصل سوم

 

فصل چهارم: تحلیل فضایی کانون های جرم خیز در سطح محلات شهر یزد

 

4- مقدمه

 

1-4- مشخصات جرائم

 

2-4- نوع و میزان جرایم ارتكابی در شهر یزد

 

 3-4- ساختار جنسی مجرمین

 

4-4- ساختار سنی مجرمین

 

5-4- محل تولد بزهكاران

 

6-4- شغل مجرمین

 

7-4- تحلیل زمانی وقوع جرایم ارتكابی مواد مخدر در شهر یزد

 

8-4- توزیع فضایی محل وقوع انواع جرایم در شهر یزد

 

9-4- توزیع فضائی نوع و میزان بزهكاری براساس عناصر خاص كالبدی

 

10-4- شناسایی و تحلیل الگوهای فضایی انواع جرائم درمحلات شهر یزد

 

1-10-4-  مركز متوسط

 

2-10-4- بیضی انحراف معیار

 

3-10-4- آزمون خوشه بندی

 

4-10-4- شاخص نزدیكترین همسایه (NNI)

 

5-10-4- آزمون تخمین تراكم كرنل

 

6-10-4-  شناسائی كانون های جرم خیز به روش تحلیل شبكه ای

 

11-4- تحلیل رابطه وقوع بزهكاری و تراكم جمعیت

 

12-4- تحلیل رابطه وقوع انواع جرائم با میزان و تركیب كاربری­ها

 

13-4- نتیجه گیری

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری، آزمون فرضیات، ارائه پیشنهادات

 

5- مقدمه

 

1-5- بحث و نتیجه گیری

 

2-5- آزمون فرضیات

 

3-5- ارائه پیشنهادات

 

1-3-5- پیشنهادات در سطح كلان

 

2-3-5- پیشنهادات در سطح خرد

 

 منابع و ماخذ

 

 

دانلود پایان نامه بررسی توزیع فضایی کانون های جرم خیز در سطح محلات شهر یزد


برچسب ها : ,,,,,,,
مطالب مرتبط
بخش نظرات این مطلب
بخش نظرات برای پاسخ به سوالات و یا اظهار نظرات و حمایت های شما در مورد مطلب جاری است.
پس به همین دلیل ازتون ممنون میشیم که سوالات غیرمرتبط با این مطلب را در انجمن های سایت مطرح کنید . در بخش نظرات فقط سوالات مرتبط با مطلب پاسخ داده خواهد شد .
شما نیز نظری برای این مطلب ارسال نمایید:
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات

طرح اصلی Sony Xperia S اندروید 4

طرح اصلی Samsung Galaxy SIII با اندروید 4  طرح اصلی Samsung Galaxy Note II اندروید 4 – چهار هسته ای طرح اصلی Nokia Lumia 920 اندروید 4 تبلت 7 اینچی Wintouch q74 سیم کارت ساپورت