تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکتهای پیمانکاری ساختمانی با استفاده از تکنیک تاپسیس
ارزیابی-عملکرد-و-رتبه-بندی-شرکتهای-پیمانکاری-ساختمانی-با-استفاده-از-تکنیک-تاپسیس
ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکتهای پیمانکاری ساختمانی با استفاده از تکنیک تاپسیس
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 120
حجم فایل: 1168 کیلوبایت
قیمت: 27000 تومان

توضیحات:
تحقیق رشته مهندسی صنایع با موضوع ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکتهای پیمانکاری ساختمانی شهرستان ارومیه با استفاده از تکنیک تاپسیس، در قالب فایل word و در حجم 120 صفحه. 

بخشی از متن:
امروزه با توجه به رشد فزاینده اهمیت سازمان ها در اجتماع، ارزیابی عملکرد سازمان ها و مدیران بیش از پیش مورد نظر قرار گرفته و شاخص های گوناگونی به عنوان معیار عملکرد مدیران و سازمان ها مطرح شده است. ارزیابی عملکرد، فعالیت مهم کنترل مدیریت محسوب می شود. مهم ترین گام در مدیریت و هدایت این فرآیند، شناخت شاخص های مناسب برای ارزیابی عملکرد شرکت های پیمانکاری است که می توانند به پیمانکاران در برنامه ریزی و تصمیم گیری بهتر کمک نماید. پژوهش حاضر در سال 1393 و با هدف ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکت های پیمانکاری ساختمانی شهر ارومیه با استفاده از تکنیک تاپسیس مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، شاخص های مناسب برای ارزیابی عملکرد شرکت های پیمانکاری با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن و ابعاد چهارگانه آن(مالی، مشتری، فرایندهای داخلی و یادگیری و رشد) شناسایی و در جهت بهبود عملكرد شرکت ها پیاده گردید و سپس شرکت ها با استفاده از تکنیک تاپسیس رتبه بندی شدند

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
1-2- بیان مساله
1-3- اهمیت و ضرورت
1-4- اهداف و سوالات تحقیق
1-4-1- اهداف تحقیق
1-4-2- سوالات تحقیق
1-5- اطلاعات مورد نیاز
1-6- قلمرو تحقیق
1-6-1- قلمرو موضوعی
1-6-2- قلمرو مکانی
1-6-3- قلمرو زمانی
1-7- محدودیت های تحقیق
1-8- تعریف واژگان
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش
2-1- مقدمه
2-2- مبانی نظری
2-2-1- ارزیابی عملکرد
2-2-2- تعاریف
2-2-3- دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد
2-2-4- تاريخچه ارزيابي عملكرد
2-2-5- ارزيابي عملكرد در ايران
2-2-6- ضرورت و اهميت ارزيابي عملكرد
2-2-7- ويژگی هاي نظام ارزيابي عملكرد سازماني کارآمد
2-3- مدل هاي ارزيابي عملكرد
2-3-1- مدل‌هاي اندازه‌گيري عملكرد
2-3-2-1- مدل سينك و تاتل
2-3-1-2- ماتريس عملكرد
2-3-1-3- هرم عملكرد
2-3-1-4- تحليل ذینفعان
2-3-1-5- چارچوب مدوری و استیپل
2-3-1-6- الگوی فیشر برای ارزیابی عملکرد
2-3-1-7- كارت امتيازی متوازن
2-3-1-8- مدل تعالی سازمانی اروپا (EFQM)
2-3-1-9- مدل دمينگ
2-3-1-10- مدل مالكولم بالدريج
2-3-1-11- مدل تعالي در کسب و کار
2-4- بررسی سیستم های ارزیابی عملکرد و انتخاب مناسب ترین سیستم
2-4-1- دلايل انتخاب کارت امتيازی متوازن
2-5- معرفی مدل کارت امتیازی متوازن
2-5-1- روش ارزیابی متوازن به عنوان یک سیستم ارزیابی عملکرد
2-5-2- منظرهای روش ارزیابی متوازن
2-5-2-1- منظر مالی
2-5-2-2- منظر مشتری
2-5-2-3- منظر فرایندهای داخلی کسب و کار
2-5-2-4- منظر یادگیری و رشد
2-5-3- روش ارزیابی متوازن به عنوان یک سیستم ارزیابی عملکرد
2-5-4- موانع اساسي در سر راه پياده سازي استراتژي
2-5-4-1- مانع مربوط به عدم انتقال استراتژی
2-5-4-2- مانع مربوط به عدم هم‌سویی کارکنان با استراتژی
2-5-4-3- مانع مربوط به عدم تعهد مدیریت ارشد
2-5-4-4- مانع مربوط به عدم تخصیص منابع لازم
2-5-5- بر طرف کردن موانع اجرای استراتژی به کمک روش ارزیابی متوازن
2-5-5-1- برطرف کردن مانع مربوط به انتقال استراتژی
2-5-5-2- برطرف کردن مانع مربوط به عدم هم‌سویی کارکنان
2-5-5-3- برطرف کردن مانع مربوط به عدم تخصیص منابع لازم
2-5-5-4- برطرف کردن مانع مربوط به عدم تعهد مدیریت ارشد
2-6- معرفی شرکتهای پیمانکاری
2-6-1- رتبه بندی شرکتهای پیمانکاری
2-7- تکنیک تاپسیس
2-7-1- دلیل استفاده از تکنیک تاپسیس برای رتبه بندی
2-8- پیشینه تحقیق
2-8-1- تحقیقات داخلی
2-8-2- تحقیقات خارجی
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1- مقدمه
3-2- روش تحقیق
3-3- جامعه آماری
3-4- روش نمونه گیری
3-5- چارچوب نظری تحقیق
3-6- روش گردآوری اطلاعات
3-6-1- نحوه امتیاز بندی پرسشنامه
3-7- تعییین روایی و پایایی پرسشنامه
3-7-1- تعیین روایی ابزار سنجش
3-7-2- تعیین پایایی ابزار سنجش 
3-8- بررسی نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف
3-9- خلاصه و جمع بندی فصل
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه
4-2- ویژگی های جمعیت شناختی نمونه آماری
4-2-1- جنسیت
4-2-2- سابقه کار
4-2-3- مدرک تحصیلی
4-3- تجزیه و تحلیل آماری نتایج حاصل از جمع آوری پرسشنامه
4-4- آزمون ابعاد شاخص های 4 گانه کارت امتیازی متوازن
4-4-1- آزمون شاخص های حوزه مالی
4-4-2- آزمون زیرشاخص های حوزه مشتری
4-4-3- آزمون زیرشاخص هایی حوزه فرآیندهای داخلی
4-4-4- آزمون زیرشاخص های حوزه یادگیری و رشد
4-5- آزمون فرضیه مربوط به ابعاد چهارگانه کارت امتیازی متوازن
4-5-1- آزمون فرضیه اول مربوط به شاخص مالی
4-5-1-1- تجزیه و تحلیل آماری و فراوانی پاسخ های سوالات مربوط به فرضیه
4-5-2- آزمون فرضیه دوم مربوط به شاخص مشتری
4-5-2-1- تجزیه و تحلیل آماری و فراوانی پاسخ های سوالات مربوط به فرضیه
4-5-3- آزمون فرضیه سوم مربوط به شاخص فرآیندهای داخلی
4-5-3-1- تجزیه و تحلیل آماری و فراوانی پاسخ های سوالات مربوط به فرضیه
4-5-4- آزمون فرضیه چهارم مربوط به شاخص یادگیری و رشد
4-5-4-1- تجزیه و تحلیل آماری و فراوانی پاسخ های سوالات مربوط به فرضیه
4-6- رتبه بندی زیرشاخص ها
4-7- نقاط ضعف در عملکرد شرکت های پیمانکاری
4-8- نقاط قوت شرکت های پیمانکاری ساختمانی
4-9- رتبه بندی کارت امتیازی متوان
4-10- تبيين تكنيك Topsis در اولوت بندي شرکت های پیمانکاری ساختمانی
4-10-1- الگوریتم تکنیک تاپسیس 
4-11- رتبه بندی شرکت های پیمانکاری
4-12- خلاصه و جمع بندی فصل
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه
5-2- نتیجه گیری
5-2-1- بررسی توازن کارت امتیازی متوازن
5-2-2- نقاط قوت شناسایی شده
5-2-3- نقاط ضعف شناسایی شده
5-3- پیشنهادات و ارائه راه کارها در جهت بهبود عملکرد شرکت های پیمانکاری
5-4- پیشنهادات برای تحقیقات آینده
پرسشنامه

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,
بخش نظرات این مطلب
بخش نظرات برای پاسخ به سوالات و یا اظهار نظرات و حمایت های شما در مورد مطلب جاری است.
پس به همین دلیل ازتون ممنون میشیم که سوالات غیرمرتبط با این مطلب را در انجمن های سایت مطرح کنید . در بخش نظرات فقط سوالات مرتبط با مطلب پاسخ داده خواهد شد .
شما نیز نظری برای این مطلب ارسال نمایید:
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات

طرح اصلی Sony Xperia S اندروید 4

طرح اصلی Samsung Galaxy SIII با اندروید 4  طرح اصلی Samsung Galaxy Note II اندروید 4 – چهار هسته ای طرح اصلی Nokia Lumia 920 اندروید 4 تبلت 7 اینچی Wintouch q74 سیم کارت ساپورت