تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
بررسی نقش پارامترهای فیزیوگرافی و اقلیمی بر سیلخیزی حوزه های آبخیز
بررسی-نقش-پارامترهای-فیزیوگرافی-و-اقلیمی-بر-سیلخیزی-حوزه-های-آبخیز
بررسی نقش پارامترهای فیزیوگرافی و اقلیمی بر سیلخیزی حوزه های آبخیز
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 102
حجم فایل: 4123 کیلوبایت
قیمت: 32000 تومان

توضیحات:
پروژه بررسی نقش پارامترهای فیزیوگرافی و اقلیمی بر سیل خیزی حوزه های آبخیز استان فارس، در قالب فایل Word و در حجم 102 صفحه.

بخشی از چکیده:
سیل را باید یکی از جدی ترین بلایای طبیعی به شمار آورد تنها تعداد معدودی از کشورهای جهان را می توان یافت که فارغ از مسائل و مصائب سیل باشند . در ایران بررسی سیل های خسارت آفرین 6 دهه گذشته (1330-1386) تعداد4362 مورد سیل حادثه خیز به ثبت رسیده است روند رو به افزایش سیل در شش دهه گذشته نشان می دهد که تعداد وقوع سیل در دهه 80 نسبت به دهه 30 تقریبا 11 برابر شده است و به عبارت دیگر 1150درصد افزایش یافته است.
به منظور تعیین عوامل موثر در بروز سیلاب بررسی همه جانبه حوزه های آبخیز به عنوان خاستگاه و منشاء اصلی مطرح می باشد لذا در این مطالعه به بررسی علل وقوع سیلاب در حوزه های آبخیز استان فارس پرداخته می شود زیر حوزه های مورد مطالعه شامل خسرو شیرین، خارستان، دهکده سفید، تنگ بستانک، آسپاس، کامفیروز، کلستان، پسکوهک، تنگاب، حنیفقان، دهرم، ایزد خواست می باشند.
از میان عوامل مختلف تاثیر گذار بر سیلاب 14 عوامل فیزیو گرافی، زمین شناسی، پوشش گیاهی ،کاربری اراضی و اقلیمی به عنوان متغیرهای مستقل در این تحقیق با بررسی آماری ایستگاههای هیدرومتری مقادیر دبی سیلابی مشخص و به عنوان متغیر تابع در تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
در ابتدا تجزیه عاملی بین متغیرها انجام و مهمترین عوامل تاثیر گذار با در نظر گرفتن عوامل مختلف تاثیر گذار ، عوامل مساحت، شیب خالص آبراهه ، طول بزرگترین آبراهه، تراکم زهکشی، میزان بارندگی، دما، پوشش گیاهی، سازنده ها ی مقاومو حساس و نیمه حساس در غالب مدل ها راه یافتند که در این بین بیشترین سهم مربوط به مساحت می باشد .در ادامه تجزیه خوشه ای جهت طبقه بندی نمونه ها انجام پذیرفت ...

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول
مقدمه
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
اهداف کلی
اهداف اختصاصی
فرضیه ها
کلیات
عوامل مربوط به فیزیوگرافی و توپوگرافی حوضه¬های آبخیز
مساحت حوضه
شیب
شکل حوضه
تراکم آبراهه
نسبت انشعاب
طول آبراهه اصلی
عوامل مربوط به زمین شناسی و خاک
عوامل مربوط به نحوه استفاده از اراضی و پوشش گیاهی
عوامل آب و هوایی
شدت بارش
مدت بارش
جهت رگبار بارش
نوع بارش
فصل دوم: مروری بر تحقیقات گذشته
مقدمه
تحقیقات انجام شده در داخل کشور
تحقیقات انجام شده در خارج کشور
فصل سوم :روش تحقیق
مقدمه
معرفی حوزه های مورد مطالعه
حوزه آبخیز درودزن
زیر حوزه خسروشیرین
زیرحوزه خارستان
زیرحوزه دهکده سفید
زیرحوزه تنگ بستانک
زیرحوزه بیدکل
زیرحوزه آسپاس
زیرحوزه کامفیروز
حوزه آبخیز رودخانه خشک شیراز
زیرحوزه گلستان
زیرحوزه پسکوهک
زیرحوزه تنگاب
زیر حوزه تنگاب فیروزآباد
زیر حوزه حنیفقان
زیر حوزه دهرم
حوزه آبخیز ایزدخواست
جمع اوری آمار و اطلاعات
اندازه گیری پارامترهای فیزیوگرافی زیر حوزه های مورد مطالعه
مساحت حوزه
محیط حوزه
طول آبراهه اصلی
شیب خالص ابراهه اصلی
تجزیه وتحلیل آماری داده ها
تجزیه و تحلیل عاملی
رگرسیون چند متغیره
روشهای رگرسیونی چند متغیره
روش پیشرونده
روش گام به گام
مقایسه روشها
معیارهای انتخاب بهترین معادله رگرسیونی چند متغیره
استفاده از ضریب تبیین و اشتباه استاندارد مدل
روش ارزیابی صحت با استفاده از معیارهای محاسبه خطا
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
جداول و نمودارها
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه
راهکارهای مقابله با سیلاب
پیشنهادات کلی
پیشنهادات جزیی
منابع

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,
تحقیق رابطه بین جو سازمانی و مهارت ارتباطی در هیأت ورزشی استان
تحقیق-رابطه-بین-جو-سازمانی-و-مهارت-ارتباطی-در-هیأت-ورزشی-استان
تحقیق رابطه بین جو سازمانی و مهارت ارتباطی در هیأت ورزشی استان
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 64
حجم فایل: 666 کیلوبایت
قیمت: 18000 تومان

توضیحات:
پایان نامه بررسی رابطه بین جو سازمانی و مهارت ارتباطی  اداره کل ورزش و جوانان و کارکنان و رؤسای هیأت ورزشی استان فارس، در قالب فایل pdf و در حجم 64 صفحه، به همراه پرسشنامه های مربوطه شامل پرسشنامه جو سازمانی و پرسشنامه مهارتهای ارتباطی.

چکیده:
هدف اين پژوهش تبيين رابطه بین جو سازماني و مهارتهای ارتباطی اداره کل ورزش و جوانان و کارکنان و رؤسای هیأت ورزشی استان فارس مي باشد.
روش تحقيق توصيفي از نوع همبستگي است. جامعه آماری مورد مطالعه این تحقیق، مدیران اداره کل ورزش و جوانان و کارکنان و رؤسای هیأت  ورزشی استان فارس که برابر 192 نفر می باشند. محقق با توجه به حجم نمونه آماری از روش نمونه گیری تصادفی  80 نفر را به عنوان نمونه آماری خود انتخاب می نماید. ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه مهارت هاي مديريتي و جو سازماني كه جهت تعيين پايايي كليه ابزارهاي پژوهش از ضريب آلفاي كرانباخ استفاده گرديد، پس از تجزيه و تحليل داده ها، نتايج نشان داد بين مهارت هاي مديريتي با جو سازماني رابطه معناداري وجود دارد و ابعاد مهارت هاي مديريتي قادر به پيش بيني جو سازماني مي باشند.

فهرست مطالب:
فصـل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه   
1-2- بیان مسئله   
1-3 - اهمیت و ضرورت پژوهش   
1-4 - اهداف تحقیق   
1-5-  فرضیه های تحقیق   
1-6 – تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و  متغیرها   
1-6-1 - تعریف نظری   
1-6-2 - تعاریف عملیاتی   
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
مقدمه    
2-1- مفهوم جو سازماني    
2-1-1-  مولفه های جو سازمانی    
2-1-2- ابعاد جو سازماني   
2-1-3- ديدگاههاي گوناگون در مورد شکل گيري جّوسازماني   
2-1-3-1 رويکرد ساختاری   
2-1-3-2 - رويکرد ادراکي   
2-1-3-3 - رويکرد تعاملي   
2-1-4- جو سازماني و روحيه كاركنان   
2-2 - مهارتهای ارتباطی   
2-2-1 - طرح ریزی گفت و گو    
2-2-2- گفت و گوي آمرانه، هرگز!   
2-2-3 -  فنون ابراز وجود    
2-3- پیشینه تحقیقات   
2-3-1 - تحقیقات انجام شده در داخل کشور   
2-3-2 - تحقیقات انجام شده در خارج از کشور   
فصل سوم: روش تحقیق
مقـدمه   
3-1 - روش تحقیق   
3-2 - جامعه و نمونه آماری   
3-3 - روش گردآوری اطلاعات   
3-4 - ابزار آزمون و شیوه نمره گذاری آن   
3-5 - روشهای آماری برای تجزیه و تحلیل داده ها   
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه   
4-1 - تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها   
4-2 - نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها   
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1 – مقدمه   
5-2 – بحث و نتیجه گیری   
5-3 - پیشنهادات تحقیق   
منابع و مآخذ   
پیوست (پرسشنامه جو سازمانی، پرسشنامه مهارتهای ارتباطی)

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,
فهرست شرکتهای پخش مواد غذایی استان فارس
فهرست-شرکتهای-پخش-مواد-غذایی-استان-فارس
فهرست شرکتهای پخش مواد غذایی استان فارس
فرمت فایل دانلودی: .xlsx
فرمت فایل اصلی: xlsx
حجم فایل: 25 کیلوبایت
قیمت: 5500 تومان

توضیحات:
فهرست شرکتهای پخش مواد غذایی استان فارس (شهر شیراز و توابع آن)، در قالب فایل اکسل و شامل شماره تلفن و شماره فکس شرکت، نام مدیریت و موبایل ایشان، نوع فعالیت، سابقه کاری، اینکه با چه شرکتهایی کار می کنند و ...

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,
دانلود شیپ فایل منحنی های هم تبخیر استان فارس
دانلود-شیپ-فایل-منحنی-های-هم-تبخیر-استان-فارس
دانلود شیپ فایل منحنی های هم تبخیر استان فارس
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: shp
تعداد صفحات: 2
حجم فایل: 97 کیلوبایت
قیمت: 4900 تومان

نقشه خطوط هم تبخیر استان فارس
 خطوط هم تبخیر، خطوطی است که نقاط با تبخیر یکسان را به هم وصل می کند.
این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس(GIS) قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_International_1924
Datum: D_International_1924
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,
دانلود نقشه بخش های شهرستان زرین دشت
دانلود-نقشه-بخش-های-شهرستان-زرین-دشت
دانلود نقشه بخش های شهرستان زرین دشت
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: shp
تعداد صفحات: 1
حجم فایل: 16 کیلوبایت
قیمت: 3900 تومان

دانلود نقشه بخش های شهرستان زرین دشت (واقع در استان فارس)

این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس(GIS) قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.
در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:
- نام هر بخش
- نام قسمت مرکزی هر بخش
- مساحت و محیط هر بخش به کیلومتر
- مساحت و محیط هر بخش به متر

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,
دانلود نقشه بخش های شهرستان سپیدان
دانلود-نقشه-بخش-های-شهرستان-سپیدان
دانلود نقشه بخش های شهرستان سپیدان
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: shp
تعداد صفحات: 1
حجم فایل: 22 کیلوبایت
قیمت: 3900 تومان

دانلود نقشه بخش های شهرستان سپیدان (واقع در استان فارس)

این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس(GIS) قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.
در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:
- نام هر بخش
- نام قسمت مرکزی هر بخش
- مساحت و محیط هر بخش به کیلومتر
- مساحت و محیط هر بخش به متر

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,
دانلود نقشه بخش های شهرستان شیراز
دانلود-نقشه-بخش-های-شهرستان-شیراز
دانلود نقشه بخش های شهرستان شیراز
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: shp
تعداد صفحات: 1
حجم فایل: 47 کیلوبایت
قیمت: 3900 تومان

دانلود نقشه بخش های شهرستان شیراز (واقع در استان فارس)

این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس(GIS) قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.
در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:
- نام هر بخش
- نام قسمت مرکزی هر بخش
- مساحت و محیط هر بخش به کیلومتر
- مساحت و محیط هر بخش به متر

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,
دانلود نقشه بخش های شهرستان قیر و کارزین
دانلود-نقشه-بخش-های-شهرستان-قیر-و-کارزین
دانلود نقشه بخش های شهرستان قیر و کارزین
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: shp
تعداد صفحات: 1
حجم فایل: 17 کیلوبایت
قیمت: 3900 تومان

دانلود نقشه بخش های شهرستان قیر و کارزین (واقع در استان فارس)

این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس(GIS) قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.
در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:
- نام هر بخش
- نام قسمت مرکزی هر بخش
- مساحت و محیط هر بخش به کیلومتر
- مساحت و محیط هر بخش به متر

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,
دانلود نقشه بخش های شهرستان نیریز
دانلود-نقشه-بخش-های-شهرستان-نیریز
دانلود نقشه بخش های شهرستان نیریز
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: shp
تعداد صفحات: 1
حجم فایل: 31 کیلوبایت
قیمت: 3900 تومان

دانلود نقشه بخش های شهرستان نیریز (واقع در استان فارس)

این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس(GIS) قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.
در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:
- نام هر بخش
- نام قسمت مرکزی هر بخش
- مساحت و محیط هر بخش به کیلومتر
- مساحت و محیط هر بخش به متر

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,
دانلود نقشه بخش های شهرستان مهر
دانلود-نقشه-بخش-های-شهرستان-مهر
دانلود نقشه بخش های شهرستان مهر
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: shp
تعداد صفحات: 1
حجم فایل: 14 کیلوبایت
قیمت: 3900 تومان

دانلود نقشه بخش های شهرستان مهر (واقع در استان فارس)

این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس(GIS) قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.
در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:
- نام هر بخش
- نام قسمت مرکزی هر بخش
- مساحت و محیط هر بخش به کیلومتر
- مساحت و محیط هر بخش به متر

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,
دانلود نقشه بخش های شهرستان مرو دشت
دانلود-نقشه-بخش-های-شهرستان-مرو-دشت
دانلود نقشه بخش های شهرستان مرو دشت
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: shp
تعداد صفحات: 1
حجم فایل: 33 کیلوبایت
قیمت: 3900 تومان

دانلود نقشه بخش های شهرستان مرودشت (واقع در استان فارس)

این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس(GIS) قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.
در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:
- نام هر بخش
- نام قسمت مرکزی هر بخش
- مساحت و محیط هر بخش به کیلومتر
- مساحت و محیط هر بخش به متر

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,
دانلود نقشه بخش های شهرستان ممسنی
دانلود-نقشه-بخش-های-شهرستان-ممسنی
دانلود نقشه بخش های شهرستان ممسنی
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: shp
تعداد صفحات: 1
حجم فایل: 34 کیلوبایت
قیمت: 3900 تومان

دانلود نقشه بخش های شهرستان ممسنی (واقع در استان فارس)

این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس(GIS) قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.

در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:
- نام هر بخش
- نام قسمت مرکزی هر بخش
- مساحت و محیط هر بخش به کیلومتر
- مساحت و محیط هر بخش به متر

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,
دانلود نقشه بخش های شهرستان لارستان
دانلود-نقشه-بخش-های-شهرستان-لارستان
دانلود نقشه بخش های شهرستان لارستان
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: shp
تعداد صفحات: 1
حجم فایل: 74 کیلوبایت
قیمت: 3900 تومان

دانلود نقشه بخش های شهرستان لارستان (واقع در استان فارس)

این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس(GIS) قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.
در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:
- نام هر بخش
- نام قسمت مرکزی هر بخش
- مساحت و محیط هر بخش به کیلومتر
- مساحت و محیط هر بخش به متر

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,
دانلود نقشه بخش های شهرستان لامرد
دانلود-نقشه-بخش-های-شهرستان-لامرد
دانلود نقشه بخش های شهرستان لامرد
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: shp
تعداد صفحات: 1
حجم فایل: 22 کیلوبایت
قیمت: 3900 تومان

دانلود نقشه بخش های شهرستان لامرد (واقع در استان فارس)

این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس(GIS) قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.

در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:
- نام هر بخش
- نام قسمت مرکزی هر بخش
- مساحت و محیط هر بخش به کیلومتر
- مساحت و محیط هر بخش به متر

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,
دانلود نقشه بخش های شهرستان خرمبید
دانلود-نقشه-بخش-های-شهرستان-خرمبید
دانلود نقشه بخش های شهرستان خرمبید
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: shp
تعداد صفحات: 1
حجم فایل: 16 کیلوبایت
قیمت: 3900 تومان

دانلود نقشه بخش های شهرستان خرمبید (واقع در استان فارس)

این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس(GIS) قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.
در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:
- نام هر بخش
- نام قسمت مرکزی هر بخش
- مساحت و محیط هر بخش به کیلومتر
- مساحت و محیط هر بخش به متر

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,
دانلود نقشه بخش های شهرستان کازرون
دانلود-نقشه-بخش-های-شهرستان-کازرون
دانلود نقشه بخش های شهرستان کازرون
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: shp
تعداد صفحات: 1
حجم فایل: 24 کیلوبایت
قیمت: 3900 تومان

دانلود نقشه بخش های شهرستان کازرون (واقع در استان فارس)

این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس(GIS) قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.

در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:
- نام هر بخش
- نام قسمت مرکزی هر بخش
- مساحت و محیط هر بخش به کیلومتر
- مساحت و محیط هر بخش به متر

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,
دانلود نقشه بخش های شهرستان جهرم
دانلود-نقشه-بخش-های-شهرستان-جهرم
دانلود نقشه بخش های شهرستان جهرم
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: shp
تعداد صفحات: 1
حجم فایل: 22 کیلوبایت
قیمت: 3900 تومان

دانلود نقشه بخش های شهرستان جهرم (واقع در استان فارس)

این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس(GIS) قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.
در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:
- نام هر بخش
- نام قسمت مرکزی هر بخش
- مساحت و محیط هر بخش به کیلومتر
- مساحت و محیط هر بخش به متر

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,
دانلود نقشه بخش های شهرستان فیروز آباد
دانلود-نقشه-بخش-های-شهرستان-فیروز-آباد
دانلود نقشه بخش های شهرستان فیروز آباد
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: shp
تعداد صفحات: 1
حجم فایل: 19 کیلوبایت
قیمت: 3900 تومان

دانلود نقشه بخش های شهرستان فیروز آباد (واقع در استان فارس)

این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس(GIS) قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.
در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:
- نام هر بخش
- نام قسمت مرکزی هر بخش
- مساحت و محیط هر بخش به کیلومتر
- مساحت و محیط هر بخش به متر

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,
دانلود نقشه بخش های شهرستان فسا
دانلود-نقشه-بخش-های-شهرستان-فسا
دانلود نقشه بخش های شهرستان فسا
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: shp
تعداد صفحات: 1
حجم فایل: 23 کیلوبایت
قیمت: 3900 تومان

دانلود نقشه بخش های شهرستان فسا (واقع در استان فارس)

این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس(GIS) قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.
در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:
- نام هر بخش
- نام قسمت مرکزی هر بخش
- مساحت و محیط هر بخش به کیلومتر
- مساحت و محیط هر بخش به متر

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,
دانلود نقشه بخش های شهرستان فراشبند
دانلود-نقشه-بخش-های-شهرستان-فراشبند
دانلود نقشه بخش های شهرستان فراشبند
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: shp
تعداد صفحات: 1
حجم فایل: 16 کیلوبایت
قیمت: 3900 تومان

دانلود نقشه بخش های شهرستان فراشبند (واقع در استان فارس)

این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس(GIS) قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.
در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:
- نام هر بخش
- نام قسمت مرکزی هر بخش
- مساحت و محیط هر بخش به کیلومتر
- مساحت و محیط هر بخش به متر

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,
دانلود نقشه بخش های شهرستان استهبان
دانلود-نقشه-بخش-های-شهرستان-استهبان
دانلود نقشه بخش های شهرستان استهبان
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: shp
تعداد صفحات: 1
حجم فایل: 13 کیلوبایت
قیمت: 3900 تومان

دانلود نقشه بخش های شهرستان استهبان (واقع در استان فارس)

این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس(GIS) قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.
در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:
- نام هر بخش
- نام قسمت مرکزی هر بخش
- مساحت و محیط هر بخش به کیلومتر
- مساحت و محیط هر بخش به متر

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,
دانلود نقشه بخش های شهرستان اقلید
دانلود-نقشه-بخش-های-شهرستان-اقلید
دانلود نقشه بخش های شهرستان اقلید
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: shp
تعداد صفحات: 1
حجم فایل: 27 کیلوبایت
قیمت: 3900 تومان

دانلود نقشه بخش های شهرستان اقلید (واقع در استان فارس)

این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس(GIS) قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.
در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:
- نام هر بخش
- نام قسمت مرکزی هر بخش
- مساحت و محیط هر بخش به کیلومتر
- مساحت و محیط هر بخش به متر

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,
دانلود نقشه بخش های شهرستان داراب
دانلود-نقشه-بخش-های-شهرستان-داراب
دانلود نقشه بخش های شهرستان داراب
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: shp
تعداد صفحات: 1
حجم فایل: 25 کیلوبایت
قیمت: 3900 تومان

دانلود نقشه بخش های شهرستان داراب (واقع در استان فارس)

این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس(GIS) قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.
در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:
- نام هر بخش
- نام قسمت مرکزی هر بخش
- مساحت و محیط هر بخش به کیلومتر
- مساحت و محیط هر بخش به متر

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,
دانلود نقشه بخش های شهرستان بوانات
دانلود-نقشه-بخش-های-شهرستان-بوانات
دانلود نقشه بخش های شهرستان بوانات
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: shp
تعداد صفحات: 1
حجم فایل: 17 کیلوبایت
قیمت: 3900 تومان

دانلود نقشه بخش های شهرستان بوانات (واقع در استان فارس)

این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس(GIS) قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.
در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:
- نام هر بخش
- نام قسمت مرکزی هر بخش
- مساحت و محیط هر بخش به کیلومتر
- مساحت و محیط هر بخش به متر

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,
دانلود شیپ فایل زمین لغزشهای استان فارس
دانلود-شیپ-فایل-زمین-لغزشهای-استان-فارس
دانلود شیپ فایل زمین لغزشهای استان فارس
فرمت فایل دانلودی: .7z
فرمت فایل اصلی: shp
تعداد صفحات: 2
حجم فایل: 76 کیلوبایت
قیمت: 4300 تومان

توضیحات:
شیپ فایل زمین لغزش های استان فارس
این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.


مشخصات سیستم تصویر:
Geographic Coordinate System: GCS_International_1924
Datum: D_International_1924
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,
گزارش کارآموزی كشاورزی، در اداره حفظ نباتات استان فارس
گزارش-کارآموزی-كشاورزی-در-اداره-حفظ-نباتات-استان-فارس
گزارش کارآموزی كشاورزی، در اداره حفظ نباتات استان فارس
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 69
حجم فایل: 2128 کیلوبایت
قیمت: 6400 تومان

توضیحات:
گزارش کارآموزی کشاورزی و گیاهپزشکی در اداره حفظ نباتات استان فارس، در قالب فایل word و در حجم 69 صفحه.

فهرست مطالب:
گزارش آزمایشگاه
مقدمه
تاریخچه گیاهپزشکی
تولید مثل در قارچها
ویروسها
نماتدهای بیماری زای گیاهی
نماتد سیست چغندر
نماتد گالی توتون و تنباکو
نماتد مرکبات
نماتد گالی گندم
نماتد کیستی توتون
نماتد مولد غده ریشه
نماتد مولد زخم ریشه غلات
بیماری های گیاهی
آفات , بیماری ها و علفهای هرز برنج
بلاست برنج
لکه زاویه ای پنبه
زنگ سیاه ساقه گندم
زنگ برگی گندم
سفیدک کرکی آفتاب گردان
کوتولگی زبر ذرت
سیاهک آشکار جو و یولاف
سیاهک سخت جو
پوسیدگی سیاه ساقه آفتاب گردان
زنگ آفتاب گردان
لکه قهوهای یونجه
ویروس موزاییک یونجه
پژمردگی آوندی پنبه
پژمردگی آوندی فوزاریومی
بیماری ویروسی پنیه
پیچیدگی برگ پنبه
پوسیدگی خشک ریشه حبوبات
برق زدگی نخود
زنگ لوبیا و باقلا
پوسیدگی اسکلروتی
آنتراکتوز لوبیا
بیماری باکتریایی حبوبات
سوختگی باکتریایی سویا
گل جالیز
سیاهک معمولی ذرت
موزائیک چغندر
پوسیدگی باکتریایی چغندر
پوسیدگی باکتریایی غلاف برنج
زنگ برگی جو
منابع ومآخذ

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,
تحقیق بررسي موانع صادرات مرکبات و ارائه راهکارهايي براي افزايش صادرات
  • بازدید : (101)
تحقیق بررسي موانع صادرات مرکبات و ارائه راهکارهايي براي افزايش صادرات

تحقیق-بررسي-موانع-صادرات-مرکبات-و-ارائه-راهکارهايي-براي-افزايش-صادراتتحقیق بررسي موانع صادرات مرکبات استان فارس و ارائه راه کارهايي براي افزايش صادرات، در قالب فایل word و در حجم 80 صفحه، همراه با پرسشنامه مورد استفاده. مرکبات نيز به دليل همين شرايط مساعد آب و هوايي و خاک مناسب در اغلب نقاط کشور به ويژه شمال و جنوب کشور قابل کشت و پرورش ...


دانلود فایل

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,
تحقیق رابطه بین جو سازمانی و مهارت ارتباطی در هیأت ورزشی استان
  • بازدید : (53)
تحقیق رابطه بین جو سازمانی و مهارت ارتباطی در هیأت ورزشی استان

تحقیق-رابطه-بین-جو-سازمانی-و-مهارت-ارتباطی-در-هیأت-ورزشی-استانتحقیق بررسی رابطه بین جو سازمانی و مهارت ارتباطی اداره کل ورزش و جوانان و کارکنان و رؤسای هیأت ورزشی استان فارس، در قالب فایل pdf و در حجم 64 صفحه، به همراه پرسشنامه های مربوطه شامل پرسشنامه جو سازمانی و پرسشنامه مهارتهای ارتباطی ...


دانلود فایل

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,
بررسی نقش پارامترهای فیزیوگرافی و اقلیمی بر سیلخیزی حوزه های آبخیز
  • بازدید : (89)
بررسی نقش پارامترهای فیزیوگرافی و اقلیمی بر سیلخیزی حوزه های آبخیز

بررسی-نقش-پارامترهای-فیزیوگرافی-و-اقلیمی-بر-سیلخیزی-حوزه-های-آبخیزتحقیق بررسی نقش پارامترهای فیزیوگرافی و اقلیمی بر سیل خیزی حوزه های آبخیز استان فارس، در قالب فایل Word و در حجم 102 صفحه. سیل را باید یکی از جدی ترین بلایای طبیعی به شمار آورد تنها تعداد معدودی از کشورهای جهان را می توان یافت که فارغ از مسائل و مصائب سیل باشند ...


دانلود فایل

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,
دانلود نقشه ی جاده های ارتباطی استان فارس
  • بازدید : (125)
دانلود نقشه ی جاده های ارتباطی استان فارس

دانلود-نقشه-ی-جاده-های-ارتباطی-استان-فارس شیپ فایل جاده های ارتباطی استان فارس. برای تهیه ی نقشه " جاده های ارتباطی " منطقه مورد مطالعه تان، با داشتن مرز منطقه مورد مطالعه (به صورت پولیگونی) می توانید آن را از نقشه ی استان برش دهید. برای این منظور از دستور Clip در GIS استفاده کنید.دانلود فایل


برچسب ها : ,,,
علل سوختن ترانسفورماتورهاي 66 كيلوولت شبكه برق استان فارس
  • بازدید : (127)
علل سوختن ترانسفورماتورهاي 66 كيلوولت شبكه برق استان فارس

علل-سوختن-ترانسفورماتورهاي-66-كيلوولت-شبكه-برق-استان-فارسدانلود پایان نامه علل سوختن ترانسفورماتورهاي 66 كيلوولت شبكه برق استان فارس - مطالعه انواع خطاهاي بوجود آمده در ترانسفورماتورهاي فوق توزيع و روشهاي پيشگيريدانلود فایل


برچسب ها : ,,,,,,,,,,
دانلود نقشه ی خطوط همبارش استان فارس
  • بازدید : (93)
دانلود نقشه ی خطوط همبارش استان فارس

دانلود-نقشه-ی-خطوط-همبارش-استان-فارسدانلود شیپ فایل خطوط همبارش استان فارس در محیط نرم افزار GIS . خطوط هم بارش:خطوطی هستند که نقاط با بارندگی یکسان را به هم وصل می کنند.با فرمت فایل :shp دانلود فایل


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,
دانلود نقشه ی خطوط همدمای استان فارس
  • بازدید : (153)
دانلود نقشه ی خطوط همدمای استان فارس

دانلود-نقشه-ی-خطوط-همدمای-استان-فارسدانلود شیپ فایل خطوط همدمای استان فارس در محیط نرم افزار GIS . خطوط همدما:خطوطی که در روی نقشه های هواشناسی تمام نقاطی را که در یک دوره مشخص دارای تغییرات دمایی یکسان هستند را به یکدیگر متصل می کند.با فرمت فایل :shp دانلود فایل


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,
تبلیغات

طرح اصلی Sony Xperia S اندروید 4

طرح اصلی Samsung Galaxy SIII با اندروید 4  طرح اصلی Samsung Galaxy Note II اندروید 4 – چهار هسته ای طرح اصلی Nokia Lumia 920 اندروید 4 تبلت 7 اینچی Wintouch q74 سیم کارت ساپورت