بهره وری کارکنان
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
سنجش و مقایسه میزان بهره وری کارکنان بانک های ملی شبستر
سنجش-و-مقایسه-میزان-بهره-وری-کارکنان-بانک-های-ملی-شبستر
سنجش و مقایسه میزان بهره وری کارکنان بانک های ملی شبستر
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: RAR.ZIP
تعداد صفحات: 10
حجم فایل: 50 کیلوبایت
قیمت: 5700 تومان

توضیحات:
تحقیق سنجش و مقایسه میزان بهره وری کارکنان بانک های ملی شبستر با توجه به ویژگیهای دموگرافیکی آنان، در قالب فایل word و در حجم 10 صفحه. 

بخشی از متن:
براساس ديدگاه سازمان بهره وري ملي ايران، بهره وري يك نگرش عقلاني به كار و زندگي است. اين مشابه يك فرهنگ بوده كه هدف آن هوشمندانه تركردن فعاليت ها براي يك زندگي بهتر و متعالي است. 
بهره وري عبارت است به دست آوردن حداكثر سود ممكن از نيروي كار، توان، استعداد و مهارت نيروي انساني، زمين، ماشين، پول، تجهيزات زمان، مكان و ... به منظور ارتقاء رفاه جامعه، به گونه اي كه افزايش آن به عنوان يك ضرورت، در جهت ارتقاء سطح زندگي انسان ها و ساختن اجتماعي همواره مدنظر صاحب نظران سياست، مديريت و اقتصاد قرار دارد (ابطحی و کاظمی، ۱۳۸۳).
افزايش بهره وري تنها راه توسعه اقتصادي كشورها مي باشد كه موجب ارتقاء سطح رفاه زندگي يك ملت مي گردد. تحولات معجزه آسا در برخي ازكشورها از جمله ژاپن، چين و مالزي نتيجه افزايش بهره وري و استفاده بهينه كارا و اثربخش از منابع فيزيكي و انساني كشورهاي شان بوده است.

فهرست مطالب:
چکیده
واژگان کلیدی
مقدمه
روش پژوهش 
جامعه، نمونه و روش نمونه گیری 
نمونه ی آماری
ابزار جمع آوری اطلاعات
یافته ها و بحث ونتیجه گیری
پیشنهادات کاربردی
منابع

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,
تحقیق بررسی تأثیر سرمایه فکری بر بهره وری منابع انسانی شرکت
تحقیق-بررسی-تأثیر-سرمایه-فکری-بر-بهره-وری-منابع-انسانی-شرکت
تحقیق بررسی تأثیر سرمایه فکری بر بهره وری منابع انسانی شرکت
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 116
حجم فایل: 3488 کیلوبایت
قیمت: 21000 تومان

توضیحات:
تحقیق جامع رشته مدیریت با عنوان بررسی تأثیر سرمایه فکری بر بهره وری منابع انسانی شرکت جهان الکترونیک شهر یزد، در قالب فایل word و در حجم 116 صفحه.

بخشی از متن:
در دﻧﯿﺎي رﻗﺎﺑﺖ آﻣﯿﺰ اﻣﺮوز، ﺑﻬﺮه وري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﯾﮏ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﻬﺒﻮد مهمترین هدف ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﮐﻠﯿﻪ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﺑﺮﮔﯿﺮد. ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮه وري، ﺳﺎزﻣﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﭽﻮن زﻧﺠﯿﺮي ﯾﮏ ﺗﻔﮑﺮ و ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺎﻻﺑﺮدنﺗﻮان آﻓﺮﯾﻨﺶ و ﻗﺪرت ﺧﻠﻖ و ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻌﺪاد ﺗﻄﺒﯿﻖ و ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎدي، ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ ﺟﻬﺎن.ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮه وري در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ. ﺗﻔﮑﺮي ﮐﻪ ﻫﺪفﮔﯿﺮي آن ﺑﻪ ﺟﺎي ﺣﺎل و ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺧﻠﻖ و ﺳﺎﺧﺘﻦ آﯾﻨﺪه اﺳﺖ.
ﻃﯽ دو دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﺿﺮورت اﯾﺠﺎد و ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺮه وري و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻬﺮه وري در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﺰاﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه اﺳﺖ. 
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺮه وري ﻓﺮاﮔﯿﺮ، ﺑﺮ اﺳﺎس ذﻫﻨﯿﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ، ﺗﻮﺟﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎي اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮاي ﺑﺮوز، اﻧﮕﯿﺰه ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي آﻧﺎن ﺑﺎ ﺑﺎزآﻣﻮزي و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﺧﻼﻗﯿﺖ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن، اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻮﺳﻌﻪ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ در اداره اﻣﻮر و ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل در ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻗﺮاري ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮاي اﻧﺪازهﮔﯿﺮي، ارزﯾﺎﺑﯽ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮه وري در ﺳﺎزﻣﺎن از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘم هاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﺎ اﺟﺮاي ﻣﺪل ﺑﻬﺮه وري ﻓﺮاﮔﯿﺮ در ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺣﻞ ﮐﻨﺪ (ﻃﺎﻫﺮي، 1378).

فهرست مطالب:
فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 
1-2- بیان مسأله 
1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 
1-4- اهداف تحقیق 
1-4-1- هدف اصلی 
1-4-2- اهداف فرعی 
1-5- سوالات تحقیق 
1-5-1- سوال اصلی 
1-5-2- سوالات فرعی 
1-6- فرضیه‌های تحقیق 
1-6-1- فرضیه اصلی 
1-6-2- فرضیات فرعی 
1-7- روش تحقیق 
1-8- جامعه و نمونه آماری 
1-9- متغیرهاي پژوهش 
1-10- استفاده کنندگان ازنتیجه تحقیقات 
1-11- روش جمع آوری 
1-12- قلمرو تحقیق 
1-12-1- قلمرو مکانی 
1-12-2- قلمرو زمانی 
1-12-3- قلمرو موضوعی 
1-13- روش‌های تجزیه وتحلیل داده ها 
1-14- تعریف واژه‌های کلیدی تحقیق 
1-14-1- تعاریف مفهومی 
1-14-2- تعاریف عملیاتی 

فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-1- مقدمه 
2-2- گفتاراول: سرمایه فکري 
2-2-1- تعاریف ارائه شده از سرمایه فکري 
2-2-1-1- سرمایه فکري از دیدگاه استوارت 
2-2-1-2- سرمایه فکري از دیدگاه بونتیس 
2-2-1-3- سرمایه فکري از دیدگاه ادوینسون و مالون 
2-2-1-4- سرمایه فکري از دیدگاه بونتیس و هالند 
2-2-1-5- سرمایه فکري از دیدگاه روس و همکاران 
2-2-2- معرفی مدلهای مختلف سرمایه فکری 
2-2-2-1- مدل ادوینسون و مالون 
2-2-2-2- مدل بروکینگ 
2-2-2-3- مدل روس و همکاران 
2-2-2-4- مدل استوارت 
2-2-2-5- مدل سالیوان 
2-2-2-6- مدل بونفرر 
2-2-2-7- مدل بونتیس 
2-2-2-8- مدل هانس و لاواندال 
2-2-2-9- مدل لین 
2-2-3- ابعاد سرمایه فکری بر اساس مدل‌های ارائه شده 
2-2-3-1- ابعاد سرمایه فکری بر اساس مدل ادوینسون ومالون 
2-2-3-2- ابعاد سرمایه فکري براساس مدل بروکینگ 
2-2-3-3- ابعاد سرمایه فکري براساس مدل روس و همکاران 
2-2-3-4- ابعاد سرمایه فکري براساس مدل استوارت 
2-2-3-5- ابعاد سرمایه فکري براساس مدل سالیوان 
2-2-3-6- ابعاد سرمایه فکري براساس مدل بونفرر 
2-2-3-7- ابعاد سرمایه فکري بر اساس مدل بونتیس 
2-2-3-8- ابعاد سرمایه فکري براساس مدل هانس و لاواندال 
2-2-3-9- ابعاد سرمایه فکري براساس مدل لین 
2-2-4- انتخاب مدل مورد استفاده و دلیل انتخاب 
2-2-5- مدل هاي ارائه شده براي اندازه گیري و گزارش دهی سرمایه فکري 
2-2-6- ویژگی‌های سرمایه فکری 
2-2-6-1- دارایی‌های فکری 
2-2-6-2- سرمایه انسانی 
2-2-7- ﻋﻨﺎﺻﺮسرمایه فکری 
2-2-7-1- سرمایه انسانی 
2-2-7-2- سرمایه ساختاری 
2-2-7-3- سرمایه رابطه ای 
2-2-8- ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ 35
2-2-8-1 - ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜﺮﻱ 
2-2-8-2- دلایل توجه به اندازه گیری سرمایه فکری 
2-2-8-3- منافع و مزایای اندازه گیری سرمایه فکری 
2-3- گفتار دوم: بهره وری 
2-3-1- تعریف بهره وري 
2-3-2- تاريخچه بهره وري 
2-3-3- اهميت بهره وري 
2-3-4- عوامل مؤثر بر افزايش بهره وري نيروي انساني 
2-3-5- مهمترين عوامل مؤثر در كاهش بهره وري 
2-3-6- شرايط لازم براي بهبود بهره وري نيروي انساني در سازمانها 
2-3-6-1- ارتباط 
2-3-6-2- تعهد 
2-3-6-3- تداوم 
2-4- چارچوب مفهومی پژوهش 
2-5- پیشینه تحقیق 
2-5-1- پیشینه تحقیق سرمایه فکری 
2-5-1- 1- تحقیقات داخلی انجام گرفته در زمینه سرمایه فکری 
2-5-1-2- تحقیقات خارجی انجام گرفته در زمینه سرمایه فکری 
2-5-2- پیشینه بهره وری 
2-5-2-1- تحقیقات داخلی انجام گرفته در زمینه بهره وری 
2-5-2-2- تحقیقات خارجی انجام گرفته در زمینه بهره وری 
2-5-3- تحقیقات انجام گرفته در زمینه سرمایه فکری و بهره وری 
2-5-3-1- تحقیقات داخلی انجام گرفته در زمینه سرمایه فکری و بهره وری 
2-5-3-2- تحقیقات خارجی انجام گرفته در زمینه سرمایه فکری و بهره وری 
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه 50
3-2- روش انجام تحقیق 50
3-3- جامعه آماری 50
3-4- حجم نمونه و روش نمونه گیری 51
3-5- ابزار جمع آوری داده ها 51
3-6- سؤالات تحقیق 52
3-6-1- پرسشنامه ارزیابی سرمایه فکری 
3-6-2- پرسش نامه بهره وری 
3-7- روایی ابزار سنجش 
3-8- پایایی ابزار سنجش 
3-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها 
3-10- خلاصه فصل 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه 
4-2- روش‌های آماری مورد استفاده 
4-3- ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎي آﻣﺎري 
4-3-1- تحلیل‌های آماری توصیفی 
4-3-1-1- اطلاعات دموگرافیک 
4-3-2- آمار استنباطی و آزمون فرضیه‌ها 
4-3-2-1- آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیرها (K-S) 64
4-3-2-2- بررسی وضعیت سرمایه فکری کارکنان شرکت جهان الکترونیک شهر یزد 65
4-3-2-3- بررسی وضعیت بهره وری کارکنان شرکت جهان الکترونیک شهر یزد 67
4-4- آزمون فرضیات پژوهش 
4-4-1- فرضیه اصلی 
4-4-1-1- برازش مدل رگرسیونی 
4-4-2- فرضیات فرعی 
4-4-2-1- بین بعد انسانی سرمایه فکری و بهره وری کارکنان ادره برق شهر یزد رابطه معنی داری وجود دارد. 
4-4-2-2- بین بعدساختاری سرمایه فکری و بهره وری کارکنان ادره برق شهر یزد رابطه معنی داری وجود دارد. 
4-4-2-3- بین بعد رابطه‌ای سرمایه فکری و بهره وری کارکنان ادره برق شهر یزد رابطه معنی داری وجود دارد. 
4-5- جدول معنی داری آزمون فریدمن در خصوص الویت بندی ابعاد سرمایه فکری 
4-6- مدل معادلات ساختاری 
4-7- تحلیل عاملی تأییدی متغییرهای تحقیق 
4-8- تحلیل عاملی تأییدی 
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه 
5-2- تحلیل توصیفی نتایج حاصل از اطلاعات دموگرافیک نمونه پژوهش 
5-3- یافت فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول 2-1: تعاریف منتخب سرمایه فکري 
جدول 2-2: مدل‌هایی جهت اندازه گیري سرمایه فکري 
جدول 2-3: تعریف‌های بهره وری 
جدول 3-1: مؤلفه‌های سرمایه فکری 
جدول 4-1: توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخگویان 
جدول 4-2: توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخگویان 
جدول 4-3: توزیع فروانی مربوط به میزان تحصیلات پاسخگویان 
جدول 4-4: توزیع فراوانی مربوط به سابقه کار پاسخگویان 
جدول 4-5: توزیع فراوانی مربوط به سابقه کار پاسخگویان 
جدول 4-6: توزیع فراوانی مربوط به وضعیت استخدامی پاسخگوبان 
جدول 4-7: وضعیت توصیفی متغییر وابسته و ابعاد آن 
جدول 4-8: نتیجه آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته 
جدول 4-9: آزمون میانگین یک جامعه سرمایه فکری 
جدول 4-10: آزمون T یک نمونه‌ای سرمایه فکری 
جدول 4-11: آزمون میانگین یک جامعه بهره وری 
جدول 4-12: آزمون Tیک نمونه بهره وری
جدول 4-13: ضریب همبستگی بین بهره وری و سرمایه فکری 
جدول 4-14: برازش مدل رگرسیونی بین سرمایه فکری و بهره وری 
جدول 4-15: معنی دار بودن رگرسیون به وسیله آزمون F 
جدول 4-16: محاسبه معادله رگرسیون دو متغییر 
جدول 4-17: همبستگی بین بعد انسانی سرمایه فکری با بهره وری 
جدول 4-18: برازش مدل رگرسیونی بین بعد انسانی سرمایه فکری با بهره وری 
جدول 4-19: محاسبه معنی دار بودن رگرسیون به وسیله آزمون F 
جدول 4-20: محاسبه معادله رگرسیون بعد انسانی 
جدول 4-21: همبستگی بین بعد ساختاری سرمایه فکری با بهره وری 
جدول 4-22: برازش مدل رگرسیونی بین بعد ساختاری سرمایه فکری با بهره وری 
جدول 4-23: محاسبه معنی دار بودن رگرسیون به وسیله آزمون F 
جدول 4-24: محاسبه معادله رگرسیون بعد ساختاری
جدول 4-25: همبستگی بین بعد رابطهای سرمایه فکری با بهره وری
جدول 4-26: برازش مدل رگرسیونی بین بعد رابطه‌ای سرمایه فکری با بهره وری
جدول 4-27: محاسبه معنی دار بودن رگرسیون به وسیله آزمون F 
جدول 4-28: محاسبه معادله رگرسیون بعد ارتباطی 
جدول 4-29: آزمون فریدمن برای الویت بندی ابعاد سرمایه فکری 
جدول 4-30: ابعاد سرمایه فکری بر حسب الویت 
جدول 4-31: محدوده دامنه شاخص و خوبی برازش 
جدول 4-32: برازش مناسب مدل بر اساس نرم افزار لیزرل 
جدول 4-33: برازش مناسب مدل بر اساس نرم افزار لیزرل 
جدول 4-34: برازش مناسب مدل بر اساس نرم افزار لیزرل 
جدول 4-35: برازش مناسب مدل بر اساس نرم افزار لیزرل 
جدول 4-36: برازش مناسب مدل بر اساس نرم افزار لیزرل 
فهرست شکل ها:
شکل 2-1: طرح ارزش اسکاندیا ارائه شده توسط ادوینسون ومالون 
شکل 2-2: مدل سرمایه فکری بروکینگ 17
شکل 2-3: مدل شاخص سرمایه فکری روس و همکاران 
شکل 2-4: طبقه بندی سرمایه‌های فکری روس 
شکل 2-5: مدل سرمایه‌های فکری استیوارت 
شکل 2-6: الگوی سرمایه فکری سالیوان 
شکل 2-7: ارزش پویای سرمایه فکری بونفرر (2002) 
شکل 2-8: چارچوب 4 بعدی IC-dval 22
شکل 2-9: مدل هانس و لاواندال1997 23
شکل 2-10: مدل لاواندال 1997 24
شکل 2-11: مدل سرمایه فکری بنتیس 31
شکل 2-12: مدل مفهومی پژوهش 43
فهرست نمودارها:
نمودار 4-1: توزیع درصد فراوانی مربوط به سن پاسخگویان 
نمودار 4-2: توزیع درصد فراوانی مربوط به جنسیت پاسخگویان 
نمودار 4-3: توزیع درصد فراوانی مربوط به میزان تحصیلات پاسخگویان 
نمودار 4-4: توزیع درصد فراوانی مربوط به سابقه کار پاسخگویان 
نمودار 4-5: توزیع درصد فراوانی مربوط به پست سازمانی پاسخگویان 
نمودار 4-6: توزیع درصد فراوانی مربوط به وضعیت استخدامی پاسخگویان 
نمودار 4-7: هیستوگرام سرمایه فکری کارکنان شرکت جهان الکترونیک شهر یزد 
نمودار 4-8: هیستوگرام بهره وری کارکنان شرکت جهان الکترونیک شهر یزد 
نمودار 4-9: هیستوگرام برآورده شدن مدل رگرسیون خطی 
نمودار 4-10: هیستوگرام برآورد شدن مدل رگرسیون خطی 
نمودار 4-11: هیستوگرام برآورد شدن مدل رگرسیون خطی 
نمودار 4-12: هیستوگرام برآورد شدن مدل رگرسیون خطی 
نمودار 4-13: ﻣﺪل اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺑﻌﺪﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮي در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
نمودار 4-14: مدل اندازه گیری بعد‌های سرمایه فکری در حالت تخمین استاندارد 
نمودار 4-15: معنا داری ضرایب بعد‌های سرمایه فکری 
نمودار 4-16: مدل اندازه گیری بعد‌های سرمایه فکری در حالت تخمین غیر استاندارد تحلیل عاملی مرتبه دوم 
نمودار 4-17: مدل اندازه گیری بعد‌های سرمایه فکری در حالت تخمین استاندارد تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم 
نمودار 4-18: معنا داری ضرایب بعد‌های سرمایه فکری در تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم 
نمودار 4-19: مدل اندازه گیری بعد‌های بهره وری در حالت تخمین غیر استاندارد 
نمودار 4-20: مدل اندازه گیری بعدهای بهره وری در حالت تخمین استاندارد 
نمودار 4-21: معنا داری ضرایب بعد‌های بهره وری 
نمودار 4-22: مدل اندازه گیری بعد‌های بهره وری در حالت تخمین غیر استاندارد تحلیل عاملی مرتبه دوم 
نمودار 4-23: مدل اندازه گیری بعد‌های بهره وری در حالت تخمین استاندارد تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم 
نمودار 4-24: معناداری ضرایب بهره وری در تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم 
نمودار 4-25: مدل ساختاری پژوهش در حالت مفهومی 
نمودار 4-26: مدل ساختاری پژوهش در حالت تخمین غیر استاندارد 
نمودار 4-27: مدل ساختاری پژوهش در حالت تخمین استاندارد 
نمودار 4-28: مقایسه بار عاملی مؤلفه ها 
ه‌های مرتبط با مدل پژوهش 
5-3-1- فرضیه اصلی 
5-3-2- فرضیه فرعی اول 
5-3-3- فرضیه فرعی دوم 
5-3-4- فرضیه فرعی سوم 
5-4- بررسی وضعیت سرمایه فکری بین کارکنان ادره برق شهر یزد 
5-5- پیشنهادها 
5-5-1- پیشنهادهای کاربردی 
5-5-2- پیشنهاد‌هایی برای محققان آتی 
5-6- محدودیت‌های پژوهش 
منابع 
پیوست ها 

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,
تحقیق بهره وری و افزایش کارایی کارکنان
تحقیق-بهره-وری-و-افزایش-کارایی-کارکنان
تحقیق بهره وری و افزایش کارایی کارکنان
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 80
حجم فایل: 463 کیلوبایت
قیمت: 8600 تومان

توضیحات:
تحقیق بهره وری و افزایش کارایی کارکنان، در قالب فایل Word و در 80 صفحه.

بخشی از متن:
تلاش براي بهبود و استفاده مؤثر و كارآمد از منابع گوناگون همچون نيروي كار، سرمايه، مواد، انرژي و اطلاعات، هدف تمامي مديران سازمانهاي اقتصادي و واحدهاي توليدي صنعتي و مؤسسات خدماتي است. وجود ساختار سازماني مناسب، روشهاي اجرائي كارامد، تجهيزات و ابزار كار سالم، فضاي كار متعادل و از همه مهمتر نيروي انساني واجد صلاحيت و شايسته از ضرورياتي هستند كه براي نيل به بهر ه وري مطلوب بايد موردتوجه مديران قرار گيرد .

فهرست مطالب:
مروری بر مطالعات پیشین
بخش اول
كارائي   
اثربخشي   
بهره‌وري   
به كارگيري بهره‌وري در سازمان   
موانع بهره‌وري در نظام اداري   
1- ضعف مديريت
 2- نيروي انساني غيرمتخصص
3- عدم وجود سيستم ارزشيابي مناسب كاركنان   
 4- عدم وجود انگيزه كاري در كاركنان 
 5- حاكم بودن روحيه منفعت طلبي فردي
6- كم‌كاري
 7- «رانت»هاي مختلف   
8- مشغله زياد كاري مديران
9- روش‌هاي انجام كار
عوامل موثر در بهره‌وري   
الف: عوامل برون سازماني
 1- عوامل فرهنگي
2- عوامل اقتصادي
 3- عوامل اجتماعي
ب- عوامل درون سازماني
1-نيروي انساني
2- فضاي سازمان
 3- حقوق و دستمزد  
4- آموزش كاركنان   
 5- تكنولوژي
6- تشويق و پاداش  
7- فرهنگ سازمان
8- كيفيت زندگي كاري
9- سبك و روش مديريت 
بهره‌وري و مديريت دولتي نوين   
بخش دوم:
انگیزش   
عوامل موثر بر ایجاد انگیزه   
تئوری انگیزشی هرزبرگ    
کاوش جهانی برای یافتن انگیزه   
بخش سوم:
مشاركت و خلاقيت در كاركنان   
نقش مدیریت در ایجاد نوآوری کارکنان   
 توانایی ارتقای دائم   
 مطرح سازید و ارتباط ایجاد کنید   
•    حرف‌های تشویق‌آمیز و انگیزه‌دهنده
•    پول
•    آنچه باید مدیران بدانند و بخوانند
استرس و کارایی کارکنان
استرس
علل استرس
الف) شاخصه های عوامل فیزیکی
ب) صدای هنجار   
ج) شاخصه های عومل کاری   
د)نبود حمایت گروهی
ه)عوامل فردی
توصیه هایی برای کاهش استرس   
1- یاد بگیرید که برنامه ریزی کنید
2-محدودیت ها و ضعف های خود را بشناسید و آنها را قبول کنید
3-یاد بگیرید که در زندگی بازی ، تفریح و سرگرمی داشته باشید
4- شخص مثبتی باشید
5-یاد بگیرید که گذشت داشته باشید و دیگران و عقاید آنها را تحمل کنید
6- از رقابت ها و چشم و هم چشمی های بیجا و غیر ضروری پرهیز کنید.   
7- یاد بگیرید که روش شما برای استراحت و آرامش ،منظم و عاری از داوری های آرام بخش و مسکن باشد   
8- مشکلات و مسائل خود را در درون خود نگه ندارید   
9- تفکر خود را عوض کنید   
نتیجه گیری
منابع

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,
بررسی تاثیر مهارت های فروش بر عملکرد فروش کارکنان با تاکید بر بهره وری تولید
بررسی-تاثیر-مهارت-های-فروش-بر-عملکرد-فروش-کارکنان-با-تاکید-بر-بهره-وری-تولید
بررسی تاثیر مهارت های فروش بر عملکرد فروش کارکنان با تاکید بر بهره وری تولید
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 115
حجم فایل: 1104 کیلوبایت
قیمت: 13000 تومان

توضیحات:
تحقیق دانشجویی رشته مدیریت صنعتی با موضوع بررسی تاثیر مهارت های فروش بر عملکرد فروش کارکنان با تاکید بر بهره وری تولید، در قالب فایل Word و در حجم 115 صفحه.

بخشی از متن:
فعاليت هاي هر سازماني تحت تأثير مجموعه اي از عوامل قرار دارد. شناخت و بررسي اين عوامل مي تواندكمك مؤثري به بهبود فعالیت ها و تحقق اهداف سازماني كند. سازمان برای فعالیت های خود منابع محدودی در اختیار دارد که می باید به بهترین وجه از آنها استفاده، و حداکثر میزان خروجی با کیفیت را با این منابع محدود تولید كرد؛ این امر، بهره وری سازمانی را مطرح می سازد که هدف اصلی آن استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود و در دسترس سازمان است. عنصر اساسی در ایجاد و بهبود بهره وری، نیروی انسانی است. همگان با این نکته موافقند که نیروی انسانی مهمترین و با ارزشترین منبع سازمانی، و تعیین کننده موفقیت یا شکست سازمان در رسیدن به اهداف و یا مأموریت ها است. در این میان كاركنان اصلي ترين عنصر هر سازمان هستند. سازماني كه كاركنان توانمندتر و بهره ورتر دارد، موفق تر است (جبارزاده، 1392).

فهرست بخشی از مطالب:
فصل اول
مقدمه   
1-1 بیان مسئله   
1-2 اهداف پژوهش   
1-3 سوالات پژوهش   
1-4 روش تحقیق   
1-5 دامنه تحقیق   
1-5-1 سطح تحليل   
1-5-2 كانون تحليل   
1-5-3 واحد تحليل   
1-6 روش های جمع آوری داده ها   
1-6-1 منابع اولیه کسب اطلاعات   
1-7 روش تحلیل داده ها    
1-8 تعریف اصطلاحات تخصصی    
فصل دوم : مبانی نظری    
مقدمه    
2-1 مفاهیم مرتبط با فروش    
2-1-1 مدیریت فروش
2-1-2 مفهوم و ابعاد مهارت های فروش
2-1-3 عملکرد فروش   
2-1-4 تاثیر جو رقابتی بر فروش   
2-1-5 تاثیر رقابت جویی بر فروش   
2-1-6 سیستمهاي کنترل کارکنان واحد فروش   
2-1-7 دسته بندی های کنترل مدیریت فروش   
2-1-8 سیستمهاي کنترل رفتار کارکنان واحد فروش   
2-1-9 سیستم هاي کنترل نتیجه کارکنان واحد فروش   
2-2 مفهوم بهره وری   
2-2-1 اهمیت بهره وری   
2-2-2 طبقه بندی شاخص های بهره وری   
2-2-3 شاخص های بهره وری جزئی عوامل تولید   
2-2-4 شاخص های بهره وری کلی عوامل تولید (TFP)   
2-2-5 روش های مستقیم محاسبه شاخص TFP   
2-2-6 روش های غیر مستقیم محاسبه شاخص TFP   
2-2-7 اندازه گیری بهره وری   
2-2-8 بهره وری نیروی انسانی   
فصل سوم   
مقدمه   
3-1 معرفي هفت شاخص مدل ACHIEVE   
3-1-1 توانايي (دانش و مهارت ها)   
3-1-2 وضوح (درک يا تصور نقش)   
3-1-3 کمک (حمايت سازماني)   
3-1-4 انگيزه (انگيزه يا تمايل)
 ...
فصل چهارم : مدیریت بهره وری و ایجاد انگیزه
مقدمه   
4-1 بهره‌وري و تئوري انتخاب عمومي   
4-2 انگیزش   
4-3 عوامل موثر بر ایجاد انگیزه   
4-4 نقش مدیران در ایجاد انگیزه   
4-5 مدیریت علمی
...    
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات   
5-1 نتیجه گیری   
5-2 پيشنهادات   
منابع

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,
رابطه بین سرمایه فکری و بهره وری کارکنان در وزارت امور اقتصاد و دارایی
رابطه-بین-سرمایه-فکری-و-بهره-وری-کارکنان-در-وزارت-امور-اقتصاد-و-دارایی
رابطه بین سرمایه فکری و بهره وری کارکنان در وزارت امور اقتصاد و دارایی
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 163
حجم فایل: 271 کیلوبایت
قیمت: 22000 تومان

توضیحات:
تحقیق رشته مدیریت با موضوع رابطه بین سرمایه فکری و بهره وری کارکنان در وزارت امور اقتصاد و دارایی، در قالب فایل word و در حجم 163 صفحه، همراه با پرسشنامه های پژوهش و کلیه ضمائم.

چکیده:
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین سرمایه فکری و بهره وری کارکنان در وزارت امور اقتصادی و دارایی است. این تحقیق براساس طرح تحقیق از نوع توصیفی- پيمايشي با تاکید برهمبستگی وب راساس هدف، ازنوع کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی شهر تهران می باشد، نمونه ی پژوهش شامل 333 نفر بود که به روش نمونه گیری تصادفی ظبقه ای انتخاب شده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد (پرسشنامه سرمایه فکری بنتيس و پرسشنامه بهره وری هرسی بلانچارد وگلدسمیت) استفاده شده است که روایی آن از طریق تحلیل محتوی تأیید شده است و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد آزمون قرار گرفته است که مقدار آلفای کرونباخ برای پرسشنامه سرمایه فکری 0.878 و برای پرسشنامه بهره وری 0.911 می باشد. معناداری رابطه بین متغیر های سرمایه فکری ( سرمایه انسانی ، ساختاری و مشتری) بهره‌وری کارکنان از روش همبستگی پیرسون مورد آزمون قرار گرفت و معناداری تمامی رابطه ها موردتأیید قرار گرفت.

فهرست کلی مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول: کلیات پژوهش
فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
فهرست منابع
پرسشنامه پژوهش
ضمائم

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,
تحقیق تأثیر رضایت شغلی بر افزایش بهره وری کارکنان واحد امور گمرکی
تحقیق-تأثیر-رضایت-شغلی-بر-افزایش-بهره-وری-کارکنان-واحد-امور-گمرکی
تحقیق تأثیر رضایت شغلی بر افزایش بهره وری کارکنان واحد امور گمرکی
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: docx
حجم فایل: 319 کیلوبایت
قیمت: 24000 تومان

توضیحات:
تحقیق تأثیر رضایت شغلی بر افزایش بهره وری کارکنان واحد امور گمرکی، در قالب فایل word و در حجم 111 صفحه، بصورت کاملاً ویرایش شده، همراه با پرسشنامه مورد استفاده.

چکیده:
در این تحقیق ما بر آنیم که تأثیر رضایت شغلی بر افزایش بهره وری کارکنان واحد امور گمرکی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی امام خمینی را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهیم. در فصل اول و و دوم تحقیق به شرح کلیات و ادبیات و پیشینه تحقیق پر داخته ایم. در فصل سوم در مورد روش تحقیق، منابع جمع آوری اطلاعات و چگونگی و نحوه گردآوری اطلاعات صحبت می کنیم. سپس فرایند تحقیق را مورد بررسی قرار داده و با جامعه آماری تحقیق آشنا می شویم. نحوه نمونه گیری و تعیین اندازه آن از بخش های دیگر این فصل می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه می باشد که در پایان به چگونگی طراحی آن پرداخته خواهد شد. 17 نفر از کارکنان سازمان منطقه آزاد اروند مورد مطالعه قرار گرفتند و این 17 نفر که نمونه آماری این تحقیق بوده اند؛ شامل 13 مرد و 4 زن می باشد. در فصل چهارم ابتدا مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل داده ها بیان شد. سپس با استفاده ار آمار توصیفی و نمودارها و جداول به تجزیه و تحلیل داده ها پرداختیم. در ادامه داده های تحقیق با استفاده از فنون آمار استنباطی و آمار پارامتریک مورد تحلیل قرار گرفت و در این تحلیل از آزمون هایی نظیر آزمون کلوموگروف- اسمیرنوف و آزمون تی استفاده شده است. در آزمون فرضیه های تحقیق، سه فرضیه مورد بررسی قرار گرفته اند، که به جز فرضیه دوم، بقیه فرضیات تایید شدند. این بدین معنی است که رضایت شغلی بر افزایش بهره وری کارکنان واحد امور گمرکی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی امام خمینی تأثیر داشته است.

فهرست مطالب:
فصل اول
1-1 مقدمه
1-2 بیان مسئله
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق
1-4 اهداف تحقیق
1-5 سوال های تحقيق
1-6 متغیرهای تحقیق
1-7 فرضیات تحقیق
1-8 شاخص ها و معرف ها
1-9 واژگان کلیدی
1-9-1 رضایت شغلی
1-9-2 كاركنان
1-9-3 گمرک
1-9-4 بهره وری
1-9-5 اثربخشی
فصل دوم
2-1 مقدمه
2-2 مباحث نظری
2-2-1  تعریف و ماهیت رضایت شغلی
2-2-2 ابعاد رضایت شغلی
2-2-3 عوامل موثر بر رضايت شغلي
2-2-4 نظریه های رضایت شغلی
2-2-5 پیامد های رضایت و عدم رضایت شغلی
2-2-6  بهره وري
2-2-7 رضايت شغلي و بهره وري
2-2-8  نقش مدیریت در رضایت شغلی
2-1-9 رضایت شغلی و عملکرد
2-1-10  روش های ارزیابی رضایت شغلی
2-2-11  برنامه ریزی برای کار رضایتمندانه
م2-2-12 راهکارهایی برای افزایش رضایت شغلی
2-3 تحقیقات و پژوهشات
2-3-1  تحول تحقیقات در زمینه رضایت شغلی
2-3-2 تاريخچه مطالعات و تحقيقات انجام‏گرفته پيرامون رضايت شغلی
2-3-3 مطالعات در زمينه تحقيق در داخل و خارج از ايران
2- 4 پیشینه تحقیق
2-5   اهمیت پیشینه در تحقیقات
فصل سوم
3-1 مقدمه
3-2 روش تحقیق
3-3 فرایند انجام پژوهش
3-4 جامعه آماری
3-5 روش نمونه گیری و حجم نمونه
3-6   روش گردآوری اطلاعات
3-7 تحلیل پرسشنامه
3-8 اعتبار یا روایی تحقیق
3-9 پایایی تحقیق
3-9-1 ضریب آلفای کرونباخ
3-10 آزمون های استفاده شده دراین تحقیق
3-11 خلاصه فصل سوم
فصل چهارم
4-1 مقدمه
4-2 تجزیه و تحلیل داده ها
4-3  تحلیل های توصیفی
4-3-1  جدول و نمودارمربوط به جنسیت پاسخ دهندگان
4-3-2 جدول و نمودارمربوط به سن پاسخ دهندگان
4-3-3 جدول و نمودارمربوط به سابقه خدمت پاسخ دهندگان
4-3-4  جدول و نمودارمربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان
4-4 تجزیه و تحلیل استنباطی
4-5 بررسی فرض نرمال بودن داده ها
4-6 آزمون فرضیه ها
4-6-1 آزمون فرضیه اول
نتیجه گیری از فرضیه اول
4-6-2 آزمون فرضیه دوم
نتیجه گیری از فرضیه دوم
4-6-3 آزمون فرضیه سوم
نتیجه گیری از فرضیه سوم
4-8 خلاصه فصل چهارم
فصل پنجم
5-1 مقدمه
5-3  نتیجه گیری کلی
5-4 پیشنهادات
5-5  مشکلات و محدودیتهای تحقیق
منابع و مآخذ
پرسشنامه

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,
رابطه بین سرمایه فکری و بهره وری کارکنان در وزارت امور اقتصاد و دارایی
  • بازدید : (95)
رابطه بین سرمایه فکری و بهره وری کارکنان در وزارت امور اقتصاد و دارایی

رابطه-بین-سرمایه-فکری-و-بهره-وری-کارکنان-در-وزارت-امور-اقتصاد-و-داراییدانلود تحقیق رشته مدیریت با موضوع رابطه بین سرمایه فکری و بهره وری کارکنان در وزارت امور اقتصادی و دارایی، در قالب فایل word و در حجم 163 صفحه، همراه با پرسشنامه های پژوهش و کلیه ضمائم. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری بنتيس و بهره وری هرسی ...


دانلود فایل

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,
تحقیق تأثیر رضایت شغلی بر افزایش بهره وری کارکنان واحد امور گمرکی
  • بازدید : (57)
تحقیق تأثیر رضایت شغلی بر افزایش بهره وری کارکنان واحد امور گمرکی

تحقیق-تأثیر-رضایت-شغلی-بر-افزایش-بهره-وری-کارکنان-واحد-امور-گمرکیدانلود تحقیق تأثیر رضایت شغلی بر افزایش بهره وری کارکنان واحد امور گمرکی، در قالب فایل word و در حجم 111 صفحه، بصورت کاملاً ویرایش شده، همراه با پرسشنامه مورد استفاده.چکیده:در این تحقیق ما بر آنیم که تأثیر رضایت شغلی بر افزایش بهره وری ...


دانلود فایل

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,
پایان نامه رابطه زندگی کاری با بهره وری کارکنان واحدهای درمانی بیمارستان
  • بازدید : (131)
پایان نامه رابطه زندگی کاری با بهره وری کارکنان واحدهای درمانی بیمارستان

پایان-نامه-رابطه-زندگی-کاری-با-بهره-وری-کارکنان-واحدهای-درمانی-بیمارستاناین پژوهش با هدف بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با بهره وری کارکنان واحدهای درمانی بیمارستان نظام مافی شهرستان شوش انجام شده است.پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی، براساس شیوه گردآوری، توصیفی، و از نظر ماهیت، همبستگی می باشد. در این پژوهش، جامعه آماری شامل کلیه کارکنان واحدهای درمانی بیمارستان نظام مافیدانلود فایل


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,
تبلیغات

طرح اصلی Sony Xperia S اندروید 4

طرح اصلی Samsung Galaxy SIII با اندروید 4  طرح اصلی Samsung Galaxy Note II اندروید 4 – چهار هسته ای طرح اصلی Nokia Lumia 920 اندروید 4 تبلت 7 اینچی Wintouch q74 سیم کارت ساپورت