close
تبلیغات در اینترنت
دانلود پروژه کتیا - 3
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
دانلود پروژه دستگاه خم ورق در سالیدورک و کتیا
 • بازدید : (100)
دانلود پروژه دستگاه خم ورق در سالیدورک و کتیا

دانلود-پروژه-دستگاه-خم-ورق-در-سالیدورک-و-کتیادانلود پروژه دستگاه خم ورق طراحی شده در سالیدورک و کتیا - قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO + فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدیدانلود فایل


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,
سیلندر طراحی شده در سالیدورک و کتیا
 • بازدید : (132)
سیلندر طراحی شده در سالیدورک و کتیا

سیلندر-طراحی-شده-در-سالیدورک-و-کتیادانلود پروژه سیلندر طراحی شده در سالیدورک و کتیا - قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO + فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدیدانلود فایل


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,
ربات طراحی شده در سالیدورک و کتیا
 • بازدید : (113)
ربات طراحی شده در سالیدورک و کتیا

ربات-طراحی-شده-در-سالیدورک-و-کتیاربات طراحی شده در سالیدورک و کتیا - - قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO + فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدیدانلود فایل


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,
دانلود پروژه ربات در سالیدورک و کتیا
 • بازدید : (135)
دانلود پروژه ربات در سالیدورک و کتیا

دانلود-پروژه-ربات-در-سالیدورک-و-کتیادانلود پروژه ربات طراحی شده در سالیدورک و کتیا - قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO + فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدیدانلود فایل


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,
دانلود پروژه ریل اتش نشانی در سالیدورک و کتیا
 • بازدید : (171)
دانلود پروژه ریل اتش نشانی در سالیدورک و کتیا

دانلود-پروژه-ریل-اتش-نشانی-در-سالیدورک-و-کتیادانلود پروژه ریل اتش نشانی طراحی شده در سالیدورک و کتیا - قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO + فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدیدانلود فایل


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,
دانلود پروژه رنده برقی در سالیدورک و کتیا
 • بازدید : (131)
دانلود پروژه رنده برقی در سالیدورک و کتیا

دانلود-پروژه-رنده-برقی-در-سالیدورک-و-کتیادانلود پروژه رنده برقی طراحی شده در سالیدورک و کتیا - قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO + فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدیدانلود فایل


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,
دانلود پروژه پریز برق در سالیدورک و کتیا
 • بازدید : (146)
دانلود پروژه پریز برق در سالیدورک و کتیا

دانلود-پروژه-پریز-برق-در-سالیدورک-و-کتیادانلود پروژه پریز برق طراحی شده در سالیدورک و کتیا - قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO + فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدیدانلود فایل


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,
دانلود پروژه پرس دستی در سالیدورک و کتیا
 • بازدید : (256)
دانلود پروژه پرس دستی در سالیدورک و کتیا

دانلود-پروژه-پرس-دستی-در-سالیدورک-و-کتیادانلود پروژه پرس دستی طراحی شده در سالیدورک و کتیا - قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO + فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدیدانلود فایل


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,
دانلود پروژه پمپ گریز در سالیدورک و کتیا
 • بازدید : (138)
دانلود پروژه پمپ گریز در سالیدورک و کتیا

دانلود-پروژه-پمپ-گریز-در-سالیدورک-و-کتیادانلود پروژه پمپ گریز از مرکز طراحی شده در سالیدورک و کتیا - قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO + فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدیدانلود فایل


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,
دانلود پروژه میز در سالیدورک و کتیا
 • بازدید : (127)
دانلود پروژه میز در سالیدورک و کتیا

دانلود-پروژه-میز-در-سالیدورک-و-کتیادانلود پروژه میز طراحی شده در سالیدورک و کتیا - قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO + فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدیدانلود فایل


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,
نقاله طراحی شده در سالیدورک و کتیا
 • بازدید : (121)
نقاله طراحی شده در سالیدورک و کتیا

نقاله-طراحی-شده-در-سالیدورک-و-کتیادانلود پروژه نقاله طراحی شده در سالیدورک و کتیا - قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO + فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدیدانلود فایل


برچسب ها : ,,,,,,,,,,
دانلود پروژه نقاله در سالیدورک و کتیا
 • بازدید : (99)
دانلود پروژه نقاله در سالیدورک و کتیا

دانلود-پروژه-نقاله-در-سالیدورک-و-کتیادانلود پروژه نقاله طراحی شده در سالیدورک و کتیا - قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO + فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدیدانلود فایل


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,
دانلود پروژه موتور سیکلت در سالیدورک و کتیا
 • بازدید : (114)
دانلود پروژه موتور سیکلت در سالیدورک و کتیا

دانلود-پروژه-موتور-سیکلت-در-سالیدورک-و-کتیادانلود پروژه موتور سیکلت طراحی شده در سالیدورک و کتیا - قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO + فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدیدانلود فایل


برچسب ها : ,,,,,,,,
قالب پلاستیک طراحی شده در سالیدورک و کتیا
 • بازدید : (95)
قالب پلاستیک طراحی شده در سالیدورک و کتیا

قالب-پلاستیک-طراحی-شده-در-سالیدورک-و-کتیاقالب پلاستیک طراحی شده در سالیدورک و کتیا - - قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO + فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدیدانلود فایل


برچسب ها : ,,,,,,,,,
قالب تزریق طراحی شده در سالیدورک و کتیا
 • بازدید : (130)
قالب تزریق طراحی شده در سالیدورک و کتیا

قالب-تزریق-طراحی-شده-در-سالیدورک-و-کتیاقالب تزریق طراحی شده در سالیدورک و کتیا - قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO + فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدیدانلود فایل


برچسب ها : ,,,,,,,,,,
دانلود پروژه قالب تزریق پلاستیک در کتیا
 • بازدید : (109)
دانلود پروژه قالب تزریق پلاستیک در کتیا

دانلود-پروژه-قالب-تزریق-پلاستیک-در-کتیادانلود پروژه قالب تزریق پلاستیک طراحی شده در سالیدورک و کتیا - قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO + فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدیدانلود فایل


برچسب ها : ,,,,,,,,,
دانلود پروژه قالب تزریق در سالیدورک و کتیا
 • بازدید : (107)
دانلود پروژه قالب تزریق در سالیدورک و کتیا

دانلود-پروژه-قالب-تزریق-در-سالیدورک-و-کتیادانلود پروژه قالب تزریق طراحی شده در سالیدورک و کتیا - قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO + فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدیدانلود فایل


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,
دانلود پروژه چرخ دنده در سالیدورک و کتیا
 • بازدید : (130)
دانلود پروژه چرخ دنده در سالیدورک و کتیا

دانلود-پروژه-چرخ-دنده-در-سالیدورک-و-کتیادانلود پروژه چرخ دنده طراحی شده در سالیدورک و کتیا - قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO + فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدیدانلود فایل


برچسب ها : ,,,,,,,,
مدل مکانیزم در سالیدورک و کتیا
 • بازدید : (119)
مدل مکانیزم در سالیدورک و کتیا

مدل-مکانیزم-در-سالیدورک-و-کتیادانلود مدل مکانیزم در سالیدورک و کتیا - قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO + فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدیدانلود فایل


برچسب ها : ,,,,,,,,,,
مکانیزم طراحی شده در سالیدورک و کتیا
 • بازدید : (116)
مکانیزم طراحی شده در سالیدورک و کتیا

مکانیزم-طراحی-شده-در-سالیدورک-و-کتیامکانیزم طراحی شده در سالیدورک و کتیا - - قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO + فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدیدانلود فایل


برچسب ها : ,,,,,,,
دانلود پروژه متر در سالیدورک و کتیا
 • بازدید : (89)
دانلود پروژه متر در سالیدورک و کتیا

دانلود-پروژه-متر-در-سالیدورک-و-کتیادانلود پروژه متر طراحی شده در سالیدورک و کتیا - قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO + فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدیدانلود فایل


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,
مکانیزم طراحی شده در سالیدورک و کتیا
 • بازدید : (64)
مکانیزم طراحی شده در سالیدورک و کتیا

مکانیزم-طراحی-شده-در-سالیدورک-و-کتیامکانیزم طراحی شده در سالیدورک و کتیا - قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO + فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدیدانلود فایل


برچسب ها : ,,,,,,,,
مکانیزم در سالیدورک و کتیا
 • بازدید : (139)
مکانیزم در سالیدورک و کتیا

مکانیزم-در-سالیدورک-و-کتیادانلود پروژه مکانیزم طراحی شده در سالیدورک و کتیا - قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO + فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدیدانلود فایل


برچسب ها : ,,,,,,,,
دانلود پروژه مکانیزم در کتیا
 • بازدید : (112)
دانلود پروژه مکانیزم در کتیا

دانلود-پروژه-مکانیزم-در-کتیادانلود پروژه مکانیزم طراحی شده در سالیدورک و کتیا - قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO + فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدیدانلود فایل


برچسب ها : ,,,,,,,,,
دانلود پروژه مکانیزم در سالیدورک
 • بازدید : (163)
دانلود پروژه مکانیزم در سالیدورک

دانلود-پروژه-مکانیزم-در-سالیدورکدانلود پروژه مکانیزم طراحی شده در سالیدورک و کتیا - قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO + فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدیدانلود فایل


برچسب ها : ,,,,,,,,,
دانلود پروژه مکانیزم در سالیدورک و کتیا
 • بازدید : (91)
دانلود پروژه مکانیزم در سالیدورک و کتیا

دانلود-پروژه-مکانیزم-در-سالیدورک-و-کتیادانلود پروژه مکانیزم طراحی شده در سالیدورک و کتیا - قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO + فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدیدانلود فایل


برچسب ها : ,,,,,,,,,
دانلود پروژه دستگاه پرس در سالیدورک و کتیا
 • بازدید : (108)
دانلود پروژه دستگاه پرس در سالیدورک و کتیا

دانلود-پروژه-دستگاه-پرس-در-سالیدورک-و-کتیادانلود پروژه دستگاه پرس طراحی شده در سالیدورک و کتیا - قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO + فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدیدانلود فایل


برچسب ها : ,,,,,,,
دانلود پروژه انسان در سالیدورک و کتیا
 • بازدید : (155)
دانلود پروژه انسان در سالیدورک و کتیا

دانلود-پروژه-انسان-در-سالیدورک-و-کتیادانلود پروژه انسان طراحی شده در سالیدورک و کتیا - قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO + فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدیدانلود فایل


برچسب ها : ,,,,,,,,
دانلود پروژه مخلوط کن در سالیدورک و کتیا
 • بازدید : (91)
دانلود پروژه مخلوط کن در سالیدورک و کتیا

دانلود-پروژه-مخلوط-کن-در-سالیدورک-و-کتیادانلود پروژه مخلوط کن طراحی شده در سالیدورک و کتیا - قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO + فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدیدانلود فایل


برچسب ها : ,,,,,,,,
طراحی لیفتراک در سالیدورک و کتیا
 • بازدید : (129)
طراحی لیفتراک در سالیدورک و کتیا

طراحی-لیفتراک-در-سالیدورک-و-کتیادانلود پروژه لیفتراک طراحی شده در سالیدورک و کتیا - قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO + فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدیدانلود فایل


برچسب ها : ,,,,,,,,
دانلود پروژه لیفتراک در سالیدورک و کتیا
 • بازدید : (95)
دانلود پروژه لیفتراک در سالیدورک و کتیا

دانلود-پروژه-لیفتراک-در-سالیدورک-و-کتیادانلود پروژه لیفتراک طراحی شده در سالیدورک و کتیا - قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO + فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدیدانلود فایل


برچسب ها : ,,,,,,,,
دانلود پروژه ماشین لباسشویی در سالیدورک و کتیا
 • بازدید : (126)
دانلود پروژه ماشین لباسشویی در سالیدورک و کتیا

دانلود-پروژه-ماشین-لباسشویی-در-سالیدورک-و-کتیادانلود پروژه ماشین لباسشویی طراحی شده در سالیدورک و کتیا - قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO + فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدیدانلود فایل


برچسب ها : ,,,,,,,
دانلود پروژه ماشین لامبورگینی در سالیدورک و کتیا
 • بازدید : (123)
دانلود پروژه ماشین لامبورگینی در سالیدورک و کتیا

دانلود-پروژه-ماشین-لامبورگینی-در-سالیدورک-و-کتیادانلود پروژه ماشین لامبورگینی طراحی شده در سالیدورک و کتیا - قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO + فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدیدانلود فایل


برچسب ها : ,,,,,,,,,
دانلود پروژه کولیس در سالیدورک و کتیا
 • بازدید : (86)
دانلود پروژه کولیس در سالیدورک و کتیا

دانلود-پروژه-کولیس-در-سالیدورک-و-کتیادانلود پروژه کولیس طراحی شده در سالیدورک و کتیا - قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO + فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدیدانلود فایل


برچسب ها : ,,,,,,,,
دانلود پروژه کیس در سالیدورک و کتیا
 • بازدید : (160)
دانلود پروژه کیس در سالیدورک و کتیا

دانلود-پروژه-کیس-در-سالیدورک-و-کتیادانلود پروژه کیس طراحی شده در سالیدورک و کتیا - قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO + فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدیدانلود فایل


برچسب ها : ,,,,,,,,
دانلود پروژه کشاب درب در سالیدورک و کتیا
 • بازدید : (99)
دانلود پروژه کشاب درب در سالیدورک و کتیا

دانلود-پروژه-کشاب-درب-در-سالیدورک-و-کتیادانلود پروژه کشاب درب طراحی شده در سالیدورک و کتیا - قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO + فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدیدانلود فایل


برچسب ها : ,,,,,,,,
جیگ سوراخکاری طراحی شده در سالیدورک و کتیا
 • بازدید : (120)
جیگ سوراخکاری طراحی شده در سالیدورک و کتیا

جیگ-سوراخکاری-طراحی-شده-در-سالیدورک-و-کتیاجیگ سوراخکاری طراحی شده در سالیدورک و کتیا - قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO + فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدیدانلود فایل


برچسب ها : ,,,,,,,,
جیگ سوراخکاری در سالیدورک و کتیا
 • بازدید : (109)
جیگ سوراخکاری در سالیدورک و کتیا

جیگ-سوراخکاری-در-سالیدورک-و-کتیادانلود پروژه جیگ سوراخکاری طراحی شده در سالیدورک و کتیا - قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO + فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدیدانلود فایل


برچسب ها : ,,,,,,,,,
دانلود پروژه جیگ سوراخکاری در کتیا
 • بازدید : (134)
دانلود پروژه جیگ سوراخکاری در کتیا

دانلود-پروژه-جیگ-سوراخکاری-در-کتیادانلود پروژه جیگ سوراخکاری طراحی شده در سالیدورک و کتیا - قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO + فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدیدانلود فایل


برچسب ها : ,,,,,,,,,
دانلود پروژه جیگ سوراخکاری در سالیدورک
 • بازدید : (137)
دانلود پروژه جیگ سوراخکاری در سالیدورک

دانلود-پروژه-جیگ-سوراخکاری-در-سالیدورکدانلود پروژه جیگ سوراخکاری طراحی شده در سالیدورک و کتیا - قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO + فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدیدانلود فایل


برچسب ها : ,,,,,,,,
تبلیغات

طرح اصلی Sony Xperia S اندروید 4

طرح اصلی Samsung Galaxy SIII با اندروید 4  طرح اصلی Samsung Galaxy Note II اندروید 4 – چهار هسته ای طرح اصلی Nokia Lumia 920 اندروید 4 تبلت 7 اینچی Wintouch q74 سیم کارت ساپورت
ليست صفحات
تعداد صفحات : 4