تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
پاورپوینت (اسلاید) سرمایه فکری
پاورپوینت-(اسلاید)-سرمایه-فکری
پاورپوینت (اسلاید) سرمایه فکری
فرمت فایل دانلودی: .pptx
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 21
حجم فایل: 1384 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

توضیحات:
پاورپوینت سرمایه فکری، در 21 اسلاید.

بخشی از متن فایل:
با رشد سریع تکنولوژی و فناوری اطلاعات، از سالهای بعد از 1990 ، الگوی اقتصاد جهانی، تغییر اساسی کرده است بطوریکه در اقتصاد امروزه، دانش به عنوان مهمترین سرمایه،جایگزین سرمایه مالی و فیزیکی شده است. سرمایه‌ فکری، زاده‌ عرصه‌ علم و دانش است و نوعی از دارایی های نامشهود سازمانی بشمار می رود.اهمیت داراییهای نامشهود (مانند: مهارتهای نیروی کار و سازمان) در تعیین سودهای آتی به طور فزاینده‌ای در حال افزایش است. علاوه بر این، شناسایی کردن این داراییها مشکلتر است و این سختی مربوط به تعیین ارزش آنهاست که از گذشته تا به امروز ادامه داشته است و درست به همین خاطر است که در بیشتر شرکتها اصلاً گزارش نمی‌شوند. همین امر باعث شده است که این داراییها برای جهان خارج از مؤسسه، نامرئی باقی بمانند و حتی گاهی اوقات برای کارکنان درون سازمان نیز قابل تشخیص نباشند. برای نخستین بار، در سال 1991 توماس استوارت یکی از پیشگامان مطالعه در این زمینه، اصطلاح پولی «سرمایه  فکری» را برای این داراییها مطرح کرد یعنی درست در زمانی که شرکت بزرگ سوئدی اسکاندیا شروع به اجرای مجموعه ‌ای از روش ‌های نوآورانه‌ علمی برای توجه ویژه به دارایی ‌های نامحسوس خود کرد.

فهرست مطالب:
 مقدمه
  اهمیت
 مدیریت سرمایه فکری
 مفاهیم وتعاریف سرمایه فکری
 عناصر سرمایه فکری
ویژگیهای سرمایه فکری
 اهداف اندازه گیری سرمایه فکری
 روش های اندازه گیری سرمایه فکری
گزارشگری سرمایه فکری
 نتیجه گیری

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,
تحقیق بررسی تأثیر سرمایه فکری بر بهره وری منابع انسانی شرکت
تحقیق-بررسی-تأثیر-سرمایه-فکری-بر-بهره-وری-منابع-انسانی-شرکت
تحقیق بررسی تأثیر سرمایه فکری بر بهره وری منابع انسانی شرکت
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 116
حجم فایل: 3488 کیلوبایت
قیمت: 21000 تومان

توضیحات:
تحقیق جامع رشته مدیریت با عنوان بررسی تأثیر سرمایه فکری بر بهره وری منابع انسانی شرکت جهان الکترونیک شهر یزد، در قالب فایل word و در حجم 116 صفحه.

بخشی از متن:
در دﻧﯿﺎي رﻗﺎﺑﺖ آﻣﯿﺰ اﻣﺮوز، ﺑﻬﺮه وري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﯾﮏ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﻬﺒﻮد مهمترین هدف ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﮐﻠﯿﻪ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﺑﺮﮔﯿﺮد. ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮه وري، ﺳﺎزﻣﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﭽﻮن زﻧﺠﯿﺮي ﯾﮏ ﺗﻔﮑﺮ و ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺎﻻﺑﺮدنﺗﻮان آﻓﺮﯾﻨﺶ و ﻗﺪرت ﺧﻠﻖ و ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻌﺪاد ﺗﻄﺒﯿﻖ و ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎدي، ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ ﺟﻬﺎن.ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮه وري در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ. ﺗﻔﮑﺮي ﮐﻪ ﻫﺪفﮔﯿﺮي آن ﺑﻪ ﺟﺎي ﺣﺎل و ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺧﻠﻖ و ﺳﺎﺧﺘﻦ آﯾﻨﺪه اﺳﺖ.
ﻃﯽ دو دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﺿﺮورت اﯾﺠﺎد و ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺮه وري و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻬﺮه وري در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﺰاﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه اﺳﺖ. 
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺮه وري ﻓﺮاﮔﯿﺮ، ﺑﺮ اﺳﺎس ذﻫﻨﯿﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ، ﺗﻮﺟﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎي اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮاي ﺑﺮوز، اﻧﮕﯿﺰه ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي آﻧﺎن ﺑﺎ ﺑﺎزآﻣﻮزي و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﺧﻼﻗﯿﺖ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن، اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻮﺳﻌﻪ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ در اداره اﻣﻮر و ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل در ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻗﺮاري ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮاي اﻧﺪازهﮔﯿﺮي، ارزﯾﺎﺑﯽ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮه وري در ﺳﺎزﻣﺎن از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘم هاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﺎ اﺟﺮاي ﻣﺪل ﺑﻬﺮه وري ﻓﺮاﮔﯿﺮ در ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺣﻞ ﮐﻨﺪ (ﻃﺎﻫﺮي، 1378).

فهرست مطالب:
فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 
1-2- بیان مسأله 
1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 
1-4- اهداف تحقیق 
1-4-1- هدف اصلی 
1-4-2- اهداف فرعی 
1-5- سوالات تحقیق 
1-5-1- سوال اصلی 
1-5-2- سوالات فرعی 
1-6- فرضیه‌های تحقیق 
1-6-1- فرضیه اصلی 
1-6-2- فرضیات فرعی 
1-7- روش تحقیق 
1-8- جامعه و نمونه آماری 
1-9- متغیرهاي پژوهش 
1-10- استفاده کنندگان ازنتیجه تحقیقات 
1-11- روش جمع آوری 
1-12- قلمرو تحقیق 
1-12-1- قلمرو مکانی 
1-12-2- قلمرو زمانی 
1-12-3- قلمرو موضوعی 
1-13- روش‌های تجزیه وتحلیل داده ها 
1-14- تعریف واژه‌های کلیدی تحقیق 
1-14-1- تعاریف مفهومی 
1-14-2- تعاریف عملیاتی 

فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-1- مقدمه 
2-2- گفتاراول: سرمایه فکري 
2-2-1- تعاریف ارائه شده از سرمایه فکري 
2-2-1-1- سرمایه فکري از دیدگاه استوارت 
2-2-1-2- سرمایه فکري از دیدگاه بونتیس 
2-2-1-3- سرمایه فکري از دیدگاه ادوینسون و مالون 
2-2-1-4- سرمایه فکري از دیدگاه بونتیس و هالند 
2-2-1-5- سرمایه فکري از دیدگاه روس و همکاران 
2-2-2- معرفی مدلهای مختلف سرمایه فکری 
2-2-2-1- مدل ادوینسون و مالون 
2-2-2-2- مدل بروکینگ 
2-2-2-3- مدل روس و همکاران 
2-2-2-4- مدل استوارت 
2-2-2-5- مدل سالیوان 
2-2-2-6- مدل بونفرر 
2-2-2-7- مدل بونتیس 
2-2-2-8- مدل هانس و لاواندال 
2-2-2-9- مدل لین 
2-2-3- ابعاد سرمایه فکری بر اساس مدل‌های ارائه شده 
2-2-3-1- ابعاد سرمایه فکری بر اساس مدل ادوینسون ومالون 
2-2-3-2- ابعاد سرمایه فکري براساس مدل بروکینگ 
2-2-3-3- ابعاد سرمایه فکري براساس مدل روس و همکاران 
2-2-3-4- ابعاد سرمایه فکري براساس مدل استوارت 
2-2-3-5- ابعاد سرمایه فکري براساس مدل سالیوان 
2-2-3-6- ابعاد سرمایه فکري براساس مدل بونفرر 
2-2-3-7- ابعاد سرمایه فکري بر اساس مدل بونتیس 
2-2-3-8- ابعاد سرمایه فکري براساس مدل هانس و لاواندال 
2-2-3-9- ابعاد سرمایه فکري براساس مدل لین 
2-2-4- انتخاب مدل مورد استفاده و دلیل انتخاب 
2-2-5- مدل هاي ارائه شده براي اندازه گیري و گزارش دهی سرمایه فکري 
2-2-6- ویژگی‌های سرمایه فکری 
2-2-6-1- دارایی‌های فکری 
2-2-6-2- سرمایه انسانی 
2-2-7- ﻋﻨﺎﺻﺮسرمایه فکری 
2-2-7-1- سرمایه انسانی 
2-2-7-2- سرمایه ساختاری 
2-2-7-3- سرمایه رابطه ای 
2-2-8- ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ 35
2-2-8-1 - ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜﺮﻱ 
2-2-8-2- دلایل توجه به اندازه گیری سرمایه فکری 
2-2-8-3- منافع و مزایای اندازه گیری سرمایه فکری 
2-3- گفتار دوم: بهره وری 
2-3-1- تعریف بهره وري 
2-3-2- تاريخچه بهره وري 
2-3-3- اهميت بهره وري 
2-3-4- عوامل مؤثر بر افزايش بهره وري نيروي انساني 
2-3-5- مهمترين عوامل مؤثر در كاهش بهره وري 
2-3-6- شرايط لازم براي بهبود بهره وري نيروي انساني در سازمانها 
2-3-6-1- ارتباط 
2-3-6-2- تعهد 
2-3-6-3- تداوم 
2-4- چارچوب مفهومی پژوهش 
2-5- پیشینه تحقیق 
2-5-1- پیشینه تحقیق سرمایه فکری 
2-5-1- 1- تحقیقات داخلی انجام گرفته در زمینه سرمایه فکری 
2-5-1-2- تحقیقات خارجی انجام گرفته در زمینه سرمایه فکری 
2-5-2- پیشینه بهره وری 
2-5-2-1- تحقیقات داخلی انجام گرفته در زمینه بهره وری 
2-5-2-2- تحقیقات خارجی انجام گرفته در زمینه بهره وری 
2-5-3- تحقیقات انجام گرفته در زمینه سرمایه فکری و بهره وری 
2-5-3-1- تحقیقات داخلی انجام گرفته در زمینه سرمایه فکری و بهره وری 
2-5-3-2- تحقیقات خارجی انجام گرفته در زمینه سرمایه فکری و بهره وری 
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه 50
3-2- روش انجام تحقیق 50
3-3- جامعه آماری 50
3-4- حجم نمونه و روش نمونه گیری 51
3-5- ابزار جمع آوری داده ها 51
3-6- سؤالات تحقیق 52
3-6-1- پرسشنامه ارزیابی سرمایه فکری 
3-6-2- پرسش نامه بهره وری 
3-7- روایی ابزار سنجش 
3-8- پایایی ابزار سنجش 
3-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها 
3-10- خلاصه فصل 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه 
4-2- روش‌های آماری مورد استفاده 
4-3- ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎي آﻣﺎري 
4-3-1- تحلیل‌های آماری توصیفی 
4-3-1-1- اطلاعات دموگرافیک 
4-3-2- آمار استنباطی و آزمون فرضیه‌ها 
4-3-2-1- آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیرها (K-S) 64
4-3-2-2- بررسی وضعیت سرمایه فکری کارکنان شرکت جهان الکترونیک شهر یزد 65
4-3-2-3- بررسی وضعیت بهره وری کارکنان شرکت جهان الکترونیک شهر یزد 67
4-4- آزمون فرضیات پژوهش 
4-4-1- فرضیه اصلی 
4-4-1-1- برازش مدل رگرسیونی 
4-4-2- فرضیات فرعی 
4-4-2-1- بین بعد انسانی سرمایه فکری و بهره وری کارکنان ادره برق شهر یزد رابطه معنی داری وجود دارد. 
4-4-2-2- بین بعدساختاری سرمایه فکری و بهره وری کارکنان ادره برق شهر یزد رابطه معنی داری وجود دارد. 
4-4-2-3- بین بعد رابطه‌ای سرمایه فکری و بهره وری کارکنان ادره برق شهر یزد رابطه معنی داری وجود دارد. 
4-5- جدول معنی داری آزمون فریدمن در خصوص الویت بندی ابعاد سرمایه فکری 
4-6- مدل معادلات ساختاری 
4-7- تحلیل عاملی تأییدی متغییرهای تحقیق 
4-8- تحلیل عاملی تأییدی 
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه 
5-2- تحلیل توصیفی نتایج حاصل از اطلاعات دموگرافیک نمونه پژوهش 
5-3- یافت فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول 2-1: تعاریف منتخب سرمایه فکري 
جدول 2-2: مدل‌هایی جهت اندازه گیري سرمایه فکري 
جدول 2-3: تعریف‌های بهره وری 
جدول 3-1: مؤلفه‌های سرمایه فکری 
جدول 4-1: توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخگویان 
جدول 4-2: توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخگویان 
جدول 4-3: توزیع فروانی مربوط به میزان تحصیلات پاسخگویان 
جدول 4-4: توزیع فراوانی مربوط به سابقه کار پاسخگویان 
جدول 4-5: توزیع فراوانی مربوط به سابقه کار پاسخگویان 
جدول 4-6: توزیع فراوانی مربوط به وضعیت استخدامی پاسخگوبان 
جدول 4-7: وضعیت توصیفی متغییر وابسته و ابعاد آن 
جدول 4-8: نتیجه آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته 
جدول 4-9: آزمون میانگین یک جامعه سرمایه فکری 
جدول 4-10: آزمون T یک نمونه‌ای سرمایه فکری 
جدول 4-11: آزمون میانگین یک جامعه بهره وری 
جدول 4-12: آزمون Tیک نمونه بهره وری
جدول 4-13: ضریب همبستگی بین بهره وری و سرمایه فکری 
جدول 4-14: برازش مدل رگرسیونی بین سرمایه فکری و بهره وری 
جدول 4-15: معنی دار بودن رگرسیون به وسیله آزمون F 
جدول 4-16: محاسبه معادله رگرسیون دو متغییر 
جدول 4-17: همبستگی بین بعد انسانی سرمایه فکری با بهره وری 
جدول 4-18: برازش مدل رگرسیونی بین بعد انسانی سرمایه فکری با بهره وری 
جدول 4-19: محاسبه معنی دار بودن رگرسیون به وسیله آزمون F 
جدول 4-20: محاسبه معادله رگرسیون بعد انسانی 
جدول 4-21: همبستگی بین بعد ساختاری سرمایه فکری با بهره وری 
جدول 4-22: برازش مدل رگرسیونی بین بعد ساختاری سرمایه فکری با بهره وری 
جدول 4-23: محاسبه معنی دار بودن رگرسیون به وسیله آزمون F 
جدول 4-24: محاسبه معادله رگرسیون بعد ساختاری
جدول 4-25: همبستگی بین بعد رابطهای سرمایه فکری با بهره وری
جدول 4-26: برازش مدل رگرسیونی بین بعد رابطه‌ای سرمایه فکری با بهره وری
جدول 4-27: محاسبه معنی دار بودن رگرسیون به وسیله آزمون F 
جدول 4-28: محاسبه معادله رگرسیون بعد ارتباطی 
جدول 4-29: آزمون فریدمن برای الویت بندی ابعاد سرمایه فکری 
جدول 4-30: ابعاد سرمایه فکری بر حسب الویت 
جدول 4-31: محدوده دامنه شاخص و خوبی برازش 
جدول 4-32: برازش مناسب مدل بر اساس نرم افزار لیزرل 
جدول 4-33: برازش مناسب مدل بر اساس نرم افزار لیزرل 
جدول 4-34: برازش مناسب مدل بر اساس نرم افزار لیزرل 
جدول 4-35: برازش مناسب مدل بر اساس نرم افزار لیزرل 
جدول 4-36: برازش مناسب مدل بر اساس نرم افزار لیزرل 
فهرست شکل ها:
شکل 2-1: طرح ارزش اسکاندیا ارائه شده توسط ادوینسون ومالون 
شکل 2-2: مدل سرمایه فکری بروکینگ 17
شکل 2-3: مدل شاخص سرمایه فکری روس و همکاران 
شکل 2-4: طبقه بندی سرمایه‌های فکری روس 
شکل 2-5: مدل سرمایه‌های فکری استیوارت 
شکل 2-6: الگوی سرمایه فکری سالیوان 
شکل 2-7: ارزش پویای سرمایه فکری بونفرر (2002) 
شکل 2-8: چارچوب 4 بعدی IC-dval 22
شکل 2-9: مدل هانس و لاواندال1997 23
شکل 2-10: مدل لاواندال 1997 24
شکل 2-11: مدل سرمایه فکری بنتیس 31
شکل 2-12: مدل مفهومی پژوهش 43
فهرست نمودارها:
نمودار 4-1: توزیع درصد فراوانی مربوط به سن پاسخگویان 
نمودار 4-2: توزیع درصد فراوانی مربوط به جنسیت پاسخگویان 
نمودار 4-3: توزیع درصد فراوانی مربوط به میزان تحصیلات پاسخگویان 
نمودار 4-4: توزیع درصد فراوانی مربوط به سابقه کار پاسخگویان 
نمودار 4-5: توزیع درصد فراوانی مربوط به پست سازمانی پاسخگویان 
نمودار 4-6: توزیع درصد فراوانی مربوط به وضعیت استخدامی پاسخگویان 
نمودار 4-7: هیستوگرام سرمایه فکری کارکنان شرکت جهان الکترونیک شهر یزد 
نمودار 4-8: هیستوگرام بهره وری کارکنان شرکت جهان الکترونیک شهر یزد 
نمودار 4-9: هیستوگرام برآورده شدن مدل رگرسیون خطی 
نمودار 4-10: هیستوگرام برآورد شدن مدل رگرسیون خطی 
نمودار 4-11: هیستوگرام برآورد شدن مدل رگرسیون خطی 
نمودار 4-12: هیستوگرام برآورد شدن مدل رگرسیون خطی 
نمودار 4-13: ﻣﺪل اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺑﻌﺪﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮي در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
نمودار 4-14: مدل اندازه گیری بعد‌های سرمایه فکری در حالت تخمین استاندارد 
نمودار 4-15: معنا داری ضرایب بعد‌های سرمایه فکری 
نمودار 4-16: مدل اندازه گیری بعد‌های سرمایه فکری در حالت تخمین غیر استاندارد تحلیل عاملی مرتبه دوم 
نمودار 4-17: مدل اندازه گیری بعد‌های سرمایه فکری در حالت تخمین استاندارد تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم 
نمودار 4-18: معنا داری ضرایب بعد‌های سرمایه فکری در تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم 
نمودار 4-19: مدل اندازه گیری بعد‌های بهره وری در حالت تخمین غیر استاندارد 
نمودار 4-20: مدل اندازه گیری بعدهای بهره وری در حالت تخمین استاندارد 
نمودار 4-21: معنا داری ضرایب بعد‌های بهره وری 
نمودار 4-22: مدل اندازه گیری بعد‌های بهره وری در حالت تخمین غیر استاندارد تحلیل عاملی مرتبه دوم 
نمودار 4-23: مدل اندازه گیری بعد‌های بهره وری در حالت تخمین استاندارد تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم 
نمودار 4-24: معناداری ضرایب بهره وری در تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم 
نمودار 4-25: مدل ساختاری پژوهش در حالت مفهومی 
نمودار 4-26: مدل ساختاری پژوهش در حالت تخمین غیر استاندارد 
نمودار 4-27: مدل ساختاری پژوهش در حالت تخمین استاندارد 
نمودار 4-28: مقایسه بار عاملی مؤلفه ها 
ه‌های مرتبط با مدل پژوهش 
5-3-1- فرضیه اصلی 
5-3-2- فرضیه فرعی اول 
5-3-3- فرضیه فرعی دوم 
5-3-4- فرضیه فرعی سوم 
5-4- بررسی وضعیت سرمایه فکری بین کارکنان ادره برق شهر یزد 
5-5- پیشنهادها 
5-5-1- پیشنهادهای کاربردی 
5-5-2- پیشنهاد‌هایی برای محققان آتی 
5-6- محدودیت‌های پژوهش 
منابع 
پیوست ها 

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,
بررسي و کاربرد سرمايه فکري در ارزيابي عملکرد مالي شرکتها
بررسي-و-کاربرد-سرمايه-فکري-در-ارزيابي-عملکرد-مالي-شرکتها
بررسي و کاربرد سرمايه فکري در ارزيابي عملکرد مالي شرکتها
فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 120
حجم فایل: 1345 کیلوبایت
قیمت: 38000 تومان

توضیحات:
تحقیق بررسي و کاربرد سرمايه فکري در ارزيابي عملکرد مالي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در قالب فایل Word و در حجم 120 صفحه، در 5 فصل کامل، همراه با فهرست منابع، مناسب برای دانشجویان ارشد حسابداری.

بخشی از متن:
همه ما مي دانيم آن چه که اندازه گيري مي شود، انجام مي شود. با اين حال بسياري از سازمان هايي که مديريت دانش را دنبال مي کنند فرآيندي براي اندازه گيري دارايي هاي دانش سازماني و يا سرمايه ي فکري ندارند. گزارشگري مالي سنتي نمي تواند ارزش واقعي شرکت را محاسبه کند وتنها به اندازه گيري ترازنامه مالي کوتاه مدت و دارايي هاي ملموس اکتفا مي کند .
در حقيقت سرمايه فکري يک مدل جديد کاملي را براي مشاهده ارزش واقعي سازمان ها فراهم مي آورد و با استفاده ازآن مي توان ارزش آتي شرکت را نيز محاسبه کرد .

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,
مجموعه مقالات مدیریت دانش- بخش ششم
مجموعه-مقالات-مدیریت-دانش-بخش-ششم
مجموعه مقالات مدیریت دانش- بخش ششم
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 161
حجم فایل: 3798 کیلوبایت
قیمت: 5800 تومان

توضیحات:
مجموعه مقالات مدیریت دانش (بخش ششم)، در قالب فایل pdf، و در حجم 161 صفحه.

این مجموعه شامل 10 مقاله در ارتباط با مدیریت دانش می باشد. مناسب برای دانشجویان و پژوهشگران رشته های مدیریت، حسابداری و ... جهت استفاده در تدوین مقالات، پایان نامه ها و پروژه های دانشجویی.

فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد : 
-  بررسی رابطه بین فرایند مدیریت دانش و شاخص­های فرهنگ سازمانی از دیدگاه رابینز، 22 صفحه
- تبیین عوامل فرهنگی در راستای موفقیت مدیریت دانش در سازمان، 24 صفحه
-  نوآوری در محصول؛ راز ماندگری محصولات دانش بنیان در بازارهای بین المللی، 6 صفحه
- رابطه ی مدیریت کیفیت فراگیر و مدیریت دانش از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 9 صفحه
- جایگاه مدیریت دانش در تصمیم گیری های مدیران مدارس سازمان آموزش و پرورش شهر تهران، 16 صفحه
- رابطة چندگانة کارکردهای مدیریت راهبردی منابع انسانی و سرمایه فکری در دانشگاههای دولتی استان اصفهان، 19 صفحه
- بررسی نقش سرمایة انسانی در ارتقاء نوآوری سازمانی، 17 صفحه
- عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در زنجیره های تامین صنایع خودروسازی ایران، 24 صفحه
- بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش، 10 صفحه
- تأثیر عوامل محیطی برتجاری سازی ایده ها و نتایج تحقیقات، 14 صفحه

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,
مجموعه مقالات مدیریت دانش- بخش پنجم
مجموعه-مقالات-مدیریت-دانش-بخش-پنجم
مجموعه مقالات مدیریت دانش- بخش پنجم
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 173
حجم فایل: 4468 کیلوبایت
قیمت: 5800 تومان

توضیحات:
مجموعه مقالات مدیریت دانش (بخش پنجم)، در قالب فایل pdf، و در حجم 173صفحه.

این مجموعه شامل 10 مقاله در ارتباط با مدیریت دانش می باشد. مناسب برای دانشجویان و پژوهشگران رشته های مدیریت، حسابداری و ... جهت استفاده در تدوین مقالات، پایان نامه ها و پروژه های دانشجویی.

فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد : 
- نقش و وظایف مدیریت دانش محور در موفقیت مدیریت زنجیره تامین ، 9 صفحه
- تاثیر تسهیم دانش بر نوآوری و عملکرد شرکت های کوچک و متوسط با رویکرد کارت امتیازی متوازن، 35 صفحه
- تسهیم دانش و کیفیت خدمات واحدهای سازمانی (مورد مطالعه: بانک پارسیان)، 22 صفحه
- ارائه الگوی توفیق مدیریت دانش، 18 صفحه
-  بررسی رابطه فرایند چرخه ای دانش و نرخ بازده سرمایه، 16 صفحه
-  ارزیابی عوامل بحرانی مدیریت دانش در کسب و کار های مبتنی بر پروژه با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری، 12 صفحه
-  مدیریت دانش، نوآوری دانش و عملکرد نوآوری در شرکت­های کوچک و متوسط، 16 صفحه
-  تجاری سازی؛ عاملی موثر در رشد بنگاههای دانش بنیان و توسعه اقتصاد ملی، 8 صفحه
- تعیین کارایی مراکز و واحدهای پژوهشی تیم محور بارویکرد مدیریت دانش واستفاده ازمدلCAFوDEA ،  23 صفحه
- ارزیابی زمینه های استقرار سازمان هولوگرافیک در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 14 صفحه

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,
مجموعه مقالات مدیریت دانش- بخش چهارم
مجموعه-مقالات-مدیریت-دانش-بخش-چهارم
مجموعه مقالات مدیریت دانش- بخش چهارم
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 246
حجم فایل: 3940 کیلوبایت
قیمت: 5800 تومان

توضیحات:
مجموعه مقالات مدیریت دانش (بخش چهارم)، در قالب فایل pdf، و در حجم 246 صفحه.

این مجموعه شامل 10 مقاله در ارتباط با مدیریت دانش می باشد. مناسب برای دانشجویان و پژوهشگران رشته های مدیریت، حسابداری و ... جهت استفاده در تدوین مقالات، پایان نامه ها و پروژه های دانشجویی.

فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد : 
- تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد شرکتهای دانش بنیان، 25 صفحه
- نقش عوامل فناورانه در موفقیت مدیریت دانش در سازمان، 20 صفحه
- الگوی سنجش و ارتقای درجه پایداری سازمانی با رویکرد مدیریت دانش، 27 صفحه
- نقش سرمایه های اجتماعی در تسهیل اقدامات مدیریت دانش، 24 صفحه
- بررسی عوامل حیاتی موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش، 36 صفحه
- بکارگیری سیستمهای دینامیکی جهت تحلیل تأثیر مدیریت دانش بر تعالی سازمان، 14 صفحه
-  نقش سرمایة اجتماعی در اثربخشی مدیریت دانش (مطالعة موردی)، 28 صفحه
- استراتژی مدیریت دانش کسب و کار، 15 صفحه
- چارچوبی برای فرآیندهای مدیریت دانش در زنجیره تأمین، 33 صفحه
- مقایسه تکنیک های استخراج دانش و ارائه یک متدولوژی ساخت یافته به منظور مستندسازی دانش، 24 صفحه

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,
رابطه بین سرمایه فکری و بهره وری کارکنان در وزارت امور اقتصاد و دارایی
رابطه-بین-سرمایه-فکری-و-بهره-وری-کارکنان-در-وزارت-امور-اقتصاد-و-دارایی
رابطه بین سرمایه فکری و بهره وری کارکنان در وزارت امور اقتصاد و دارایی
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 163
حجم فایل: 271 کیلوبایت
قیمت: 22000 تومان

توضیحات:
تحقیق رشته مدیریت با موضوع رابطه بین سرمایه فکری و بهره وری کارکنان در وزارت امور اقتصاد و دارایی، در قالب فایل word و در حجم 163 صفحه، همراه با پرسشنامه های پژوهش و کلیه ضمائم.

چکیده:
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین سرمایه فکری و بهره وری کارکنان در وزارت امور اقتصادی و دارایی است. این تحقیق براساس طرح تحقیق از نوع توصیفی- پيمايشي با تاکید برهمبستگی وب راساس هدف، ازنوع کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی شهر تهران می باشد، نمونه ی پژوهش شامل 333 نفر بود که به روش نمونه گیری تصادفی ظبقه ای انتخاب شده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد (پرسشنامه سرمایه فکری بنتيس و پرسشنامه بهره وری هرسی بلانچارد وگلدسمیت) استفاده شده است که روایی آن از طریق تحلیل محتوی تأیید شده است و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد آزمون قرار گرفته است که مقدار آلفای کرونباخ برای پرسشنامه سرمایه فکری 0.878 و برای پرسشنامه بهره وری 0.911 می باشد. معناداری رابطه بین متغیر های سرمایه فکری ( سرمایه انسانی ، ساختاری و مشتری) بهره‌وری کارکنان از روش همبستگی پیرسون مورد آزمون قرار گرفت و معناداری تمامی رابطه ها موردتأیید قرار گرفت.

فهرست کلی مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول: کلیات پژوهش
فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
فهرست منابع
پرسشنامه پژوهش
ضمائم

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,
مقاله ترجمه شده سرمایه فکری و بهبود عملکرد در صنعت بیمه عمر چین
  • بازدید : (107)
مقاله ترجمه شده سرمایه فکری و بهبود عملکرد در صنعت بیمه عمر چین

مقاله-ترجمه-شده-سرمایه-فکری-و-بهبود-عملکرد-در-صنعت-بیمه-عمر-چینمقاله ترجمه شده سرمایه فکری و بهبود عملکرد در صنعت بیمه عمر چین، به همراه مقاله زبان اصلی سال 2014، در قالب فایل word و به حجم 20 صفحه. فایل زبان انگلیسی مقاله، 10 صفحه می باشد. این مطالعه شامل بکارگیری مدل اندازه گیری رکود پویا DSBM برای ارزیابی عملکرد ...


دانلود فایل

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,
رابطه بین سرمایه فکری و بهره وری کارکنان در وزارت امور اقتصاد و دارایی
  • بازدید : (95)
رابطه بین سرمایه فکری و بهره وری کارکنان در وزارت امور اقتصاد و دارایی

رابطه-بین-سرمایه-فکری-و-بهره-وری-کارکنان-در-وزارت-امور-اقتصاد-و-داراییدانلود تحقیق رشته مدیریت با موضوع رابطه بین سرمایه فکری و بهره وری کارکنان در وزارت امور اقتصادی و دارایی، در قالب فایل word و در حجم 163 صفحه، همراه با پرسشنامه های پژوهش و کلیه ضمائم. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری بنتيس و بهره وری هرسی ...


دانلود فایل

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,
بررسي و کاربرد سرمايه فکري در ارزيابي عملکرد مالي شرکتها
  • بازدید : (93)
بررسي و کاربرد سرمايه فکري در ارزيابي عملکرد مالي شرکتها

بررسي-و-کاربرد-سرمايه-فکري-در-ارزيابي-عملکرد-مالي-شرکتهادانلود تحقیق بررسي و کاربرد سرمايه فکري در ارزيابي عملکرد مالي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در قالب فایل Word و در حجم 120 صفحه. همه ما مي دانيم آن چه که اندازه گيري مي شود، انجام مي شود. با اين حال بسياري از سازمان هايي که مديريت دانش ...


دانلود فایل

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,
تبلیغات

طرح اصلی Sony Xperia S اندروید 4

طرح اصلی Samsung Galaxy SIII با اندروید 4  طرح اصلی Samsung Galaxy Note II اندروید 4 – چهار هسته ای طرح اصلی Nokia Lumia 920 اندروید 4 تبلت 7 اینچی Wintouch q74 سیم کارت ساپورت