تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تحقیق سنجش رفتارهای پرخطر در نوجوانان و جوانان و بررسی نقش و عملکرد سازمان های دولتی در مقابله با آن
تحقیق-سنجش-رفتارهای-پرخطر-در-نوجوانان-و-جوانان-و-بررسی-نقش-و-عملکرد-سازمان-های-دولتی-در-مقابله-با-آن
تحقیق سنجش رفتارهای پرخطر در نوجوانان و جوانان و بررسی نقش و عملکرد سازمان های دولتی در مقابله با آن
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 100
حجم فایل: 337 کیلوبایت
قیمت: 50000 تومان

توضیحات:
تحقیق سنجش رفتارهای پرخطر در نوجوانان و جوانان و بررسی نقش و عملکرد سازمان های دولتی در مقابله با رفتارهای پرخطر و ارایه راه کارهای کاربردی و عملیاتی برای مقابله با آن، در قالب فایل word و در 100 صفحه، به انضمام پرسشنامه مربوطه.

این پژوهش با عنوان سنجش رفتارهای پرخطر در نوجوانان و جوانان و بررسی نقش و عملکرد سازمان های دولتی در مقابله با رفتارهای پرخطر و ارایه راه کارهای کاربردی و عملیاتی برای مقابله با آن است و دارای 5 بخش زیر است:
کلیات
بررسی ادبیات
روش
یافته ها
نتیجه گیری
پرسشنامه
منابع

بخشی از متن فایل:
هدف و زمینه: با توجه به این که مقابله با رفتارهای پرخطر و مدیریت آن مسأله اي نیست که تنها تعدادی از سازمان های دولتی بتوانند در این زمینه به تنهائی اقدام کنند بلکه در این میان سایر سازمانها و نهاد های دولتی باید بتواند با شناخت دقیقی از مشکلات و موانع و همچنین نیازهای نوجوانان و جوانان راه گشای مقابله، پیشگیری و کاهش رفتارهای پرخطر در جامعه باشد.
روش شناسی: پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی می‌باشد و هدف آن تعیین وضعیت رفتارهای پرخطر در نوجوانان و جوانان   و نقش و عملکرد سازمان های دولتی استان در مقابله با این رفتارها و ارایه راه کارهای کاربردی و عملیاتی سازمان ها برای مقابله با این رفتارها می‌باشد. علاوه‌ بر این پژوهش حاضر به لحاظ طرح پژوهشی از نوع توصیفی می‌باشد و از آن‌جایی که داده‌های مورد نیاز آن به روش کیفی و کمی گردآوری می‌شود به لحاظ رویکرد، تلفیقی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را گروه های زیر تشکیل می دهد: کلیه مدیران سازمان های دولتی  ؛ کلیه نوجوانان و جوانان  ؛ کلیه متخصصان و کارشناسان حوزه رفتارهای پرخطر(اساتید رشته روانشناسی دانشگاه های سطح استان+ کارشناسان حوزه رفتارهای پرخطر نیروی انتظامی). با توجه به حجم جامعه مدیران سازمان های دولتی   کلیه مدیران سازمان ها با روش تمام شماری انتخاب شده اند. از جامعه نوجوانان و جوانان   نیز بر اساس جدول گرجسی و مورگان و به روش نمونه گیری چند مرحله ای تعداد نفر از شهرستان های مختلف استان انتخاب شد و نهایتاً از گروه سوم نیز، کلیه اساتید رشته روانشناسی دانشگاه های سطح استان و همچنین کلیه کارشناسان حوزه رفتارهای پرخطر در نیروی انتظامی به روش تمام شماری انتخاب شد. در این پژوهش برای گرد‌آوری داده‌های مورد نیاز پژوهش از پرسش‌نامه های زیر استفاده شده است: 1-  پرسشنامه تعیین وضعیت رفتارهای پرخطر در نوجوانان و جوانان  ، 2- پرسشنامه تعیین نقش و عملکرد(اقدامات انجام شده) و راه کارهای کاربردی و عملیاتی سازمانها برای مقابله با رفتارهای پرخطر سازمان های دولتی   در مقابله با رفتارهای پرخطر. برای تجزیه تحلیل داده های پژوهش از روش های آماری زیر استفاده شده است: آزمون t؛ آزمون فریدمن؛ تحلیل کیفی اسناد و مدارک سازمانی ضمناً تمامی محاسبات آماری با نرم افزار Spss انجام شده است.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,
بررسي رابطه بين هوش هیجانی، سازمانی، اجتماعی و فرهنگی با گرايش‌های كارآفرينی مدیران
بررسي-رابطه-بين-هوش-هیجانی-سازمانی-اجتماعی-و-فرهنگی-با-گرايش-های-كارآفرينی-مدیران
بررسي رابطه بين هوش هیجانی، سازمانی، اجتماعی و فرهنگی با گرايش‌های كارآفرينی مدیران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 80
حجم فایل: 307 کیلوبایت
قیمت: 50000 تومان

توضیحات:
تحقیق بررسي رابطه‌ی بين هوش هیجانی، سازمانی، اجتماعی و فرهنگی با گرايش‌هاي كارآفريني مديران کسب و کارهای کوچک و متوسط، در قالب فایل Word و در 80 صفحه.

این تحقیق دارای چکیده، کلیات، ادبیات، روش، یافته و نتیجه گیری، منابع می باشد.

بخشی از متن فایل:
این پژوهش درصدد است تا تاثیر هوش هیجانی، هوش اجتماعی، هوش فرهنگی و هوش سازمانی مدیران کسب و کارهای کوچک و متوسط ایران را بر گرایش های کارآفرینی آنان مورد بررسی قرار دهد. طرح آن از نوع توصیفی بوده که با هدفی کاربردی و به روش همبستگی انجام گرفته است. جامعه تحقیق را کلیه مدیران کسب و کارهای کوچک و متوسط ایران تشکیل می دهد که از میان آنها تعداد 1521 مدیر به روش چند مرحله ای و از شهر های تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز، همدان، یزد، کرمانشاه و شهرکرد انتخاب و اطلاعات مورد نیاز از طریق یک پرسش نامه که تلفیقی از پرسش نامه گلمن(1998و 1995)، لایورمور(2010)، آلبرشت(2003) و احمدپورداریانی و مقیمی(1389) می باشد، گردآوری شد و داده های به دست آمده نیز با استفاده از آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل و نتایج نشان داد که بین هوش اجتماعی، هوش سازمانی، هوش فرهنگی و هوش هیجانی با گرایش های کارآفرینی مدیران کسب و کارهای کوچک و متوسط رابطه معناداری از لحاظ آماری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که هوش هیجانی بیشترین و هوش اجتماعی کمترین تاثیر را بر گرایش های کارآفرینی مدیران کسب و کارهای کوچک و متوسط دارند.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,
طرح اولیه پژوهش سنجش رفتارهای پرخطر در نوجوانان و جوانان و بررسی نقش و عملکرد سازمان های دولتی
طرح-اولیه-پژوهش-سنجش-رفتارهای-پرخطر-در-نوجوانان-و-جوانان-و-بررسی-نقش-و-عملکرد-سازمان-های-دولتی
طرح اولیه پژوهش سنجش رفتارهای پرخطر در نوجوانان و جوانان و بررسی نقش و عملکرد سازمان های دولتی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 13
حجم فایل: 56 کیلوبایت
قیمت: 50000 تومان

توضیحات:
طرح اولیه پژوهش سنجش رفتارهای پرخطر در نوجوانان و جوانان و بررسی نقش و عملکرد سازمان های دولتی در مقابله با این رفتارها ، در قالب فایل Word.

این طرح را می توان به عنوان طرح اولیه و طرح پیشنهادی پژوهش ارایه داد.

هدف اصلی(کلی)
تعیین وضعیت رفتارهای پرخطر در نوجوانان و جوانان استان و نقش و عملکرد سازمان های دولتی استان در مقابله با این رفتارها و ارایه راه کارهای کاربردی و عملیاتی سازمان ها برای مقابله با این رفتارها و ارایه الگویی برای آن

اهداف جزئی
1- تعیین وضعیت رفتارهای پرخطر در نوجوانان و جوانان استان
2- تعیین نقش سازمان های دولتی استان در مقابله با رفتارهای پرخطر
3- تعیین عملکرد (اقدامات انجام شده) سازمان های دولتی استان در مقابله با رفتارهای پرخطر
4- تعیین راه کارهای کاربردی و عملیاتی سازمانها برای مقابله با رفتارهای پرخطر
5- تعیین مولفه های اصلی الگوی مقابله با رفتارهای پرخطر نوجوانان و جوانان
6- تعیین الگویی برای مقابله با رفتارهای پرخطر نوجوانان و جوانان استان
7- تعیین میزان تناسب، اعتبار و برازش الگوی ارایه شده برای مقابله با رفتارهای پرخطر

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,
تبلیغات

طرح اصلی Sony Xperia S اندروید 4

طرح اصلی Samsung Galaxy SIII با اندروید 4  طرح اصلی Samsung Galaxy Note II اندروید 4 – چهار هسته ای طرح اصلی Nokia Lumia 920 اندروید 4 تبلت 7 اینچی Wintouch q74 سیم کارت ساپورت